Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3054/00 van Anneli Hulthén (PSE) aan de Commissie. Mogelijkheden voor gehandicapten om deel te nemen aan het vrije verkeer in de EU.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3054/00 van Anneli Hulthén (PSE) aan de Commissie. Mogelijkheden voor gehandicapten om deel te nemen aan het vrije verkeer in de EU.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3054/00 van Anneli Hulthén (PSE) aan de Commissie. Mogelijkheden voor gehandicapten om deel te nemen aan het vrije verkeer in de EU.

Publicatieblad Nr. 113 E van 18/04/2001 blz. 0234 - 0234


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3054/00

van Anneli Hulthén (PSE) aan de Commissie

(28 september 2000)

Betreft: Mogelijkheden voor gehandicapten om deel te nemen aan het vrije verkeer in de EU

Overeenkomstig artikel 13 i van het Verdrag van Amsterdam moet elke EU-burger kunnen deelnemen aan het vrije verkeer in de Unie. Voor personen met een lichamelijke handicap, die bijzonder vervoer of persoonlijke hulp nodig hebben, is dit vrije verkeer niettemin nog altijd zeer beperkt.

Welke maatregelen zijn er naar de mening van de Commissie nodig om gehandicapten ruimere mogelijkheden te geven om zich over de grenzen van de lidstaten heen te kunnen verplaatsen? Zijn er op redelijk korte termijn resultaten op dit gebied te verwachten?

Antwoord van mevr. Diamantopoulou namens de Commissie

(24 oktober 2000)

De door de geachte afgevaardigde geuite bezorgdheid is dezelfde die ten grondslag lag aan de op 12 mei 2000 door de Commissie goedgekeurde mededeling aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Naar een Europa zonder drempels voor mensen met een functiebeperking(1). Hierin wordt namelijk onderstreept dat mobiliteit van buitengewoon groot belang is voor een volwaardige deelname aan het economische en maatschappelijke leven en dat een gebrek aan mobiliteit een factor is die het recht op deelname van mensen met een functiebeperking in de weg staat, ook wat het vrije verkeer betreft.

Bijgevolg is door de Commissie een veertigtal communautaire initiatieven vastgesteld die op korte, middellange en lange termijn de toegankelijkheid van het vervoer en de infrastructuur voor gehandicapten kunnen bevorderen. Voor nadere informatie wordt de geachte afgevaardigde verwezen naar genoemde mededeling.

(1) COM(2000) 284 def.