Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3159/00 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Richtlijn 89/48/EEG en de erkenning van diploma's van universiteiten uit de lidstaten met een afdeling in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3159/00 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Richtlijn 89/48/EEG en de erkenning van diploma's van universiteiten uit de lidstaten met een afdeling in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3159/00 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Richtlijn 89/48/EEG en de erkenning van diploma's van universiteiten uit de lidstaten met een afdeling in Griekenland.

Publicatieblad Nr. 113 E van 18/04/2001 blz. 0249 - 0249


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3159/00

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(10 oktober 2000)

Betreft: Richtlijn 89/48/EEG en de erkenning van diploma's van universiteiten uit de lidstaten met een afdeling in Griekenland

In Griekenland zijn er Centra voor vrije studies werkzaam, die samenwerken met universiteiten van bepaalde lidstaten van de EU. De studenten van deze centra volgen de eerste jaren colleges in Griekenland en zetten hun studie vervolgens, meestal in het laatste jaar, voort aan de buitenlandse universiteit, waarvan zij het diploma ontvangen.

Nadat Griekenland onlangs richtlijn 89/48/EEG(1) inzake de erkenning van diploma's in nationaal recht heeft omgezet, is er verwarring ontstaan naar aanleiding van de bovengenoemde diploma's. Van de ene kant verklaart het Ministerie van Onderwijs dat dergelijke diploma's niet worden erkend, maar van de andere kant beweren de vertegenwoordigers van de Centra voor vrije studies dat zij aan de gestelde voorwaarden voldoen en dat hun diploma's dus moeten worden erkend.

Vanwege deze verwaring zou ik de Commissie willen vragen duidelijkheid te scheppen in deze kwestie. Moeten deze diploma's worden erkend als voortvloeisel van richtlijn 89/48/EEG? Worden zij als volwaardig beschouwd in de andere landen van de Europese Unie?

(1) PB L 19 van 24.1.1989, blz. 16.

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(3 november 2000)

Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, beoogt de toegang tot en de uitoefening van een gereglementeerd beroep in een andere lidstaat dan die waar het diploma is behaald, te vergemakkelijken. De richtlijn is van toepassing op hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten.

Om een beroep op de richtlijn te kunnen doen moet de aanvrager houder zijn van een diploma zoals gedefinieerd in artikel 1, onder a), van de richtlijn: een titel of een geheel van titels waarmee een post-secundaire opleiding van ten minste drie jaar wordt afgesloten, waaruit blijkt dat de houder alle vereiste kwalificaties heeft voor de uitoefening van een gereglementeerd beroep in de lidstaat waar hij de titels heeft behaald. Iemand is derhalve houder van een diploma in de zin van de richtlijn wanneer hij een opleiding heeft gevolgd die hem volledig kwalificeert voor de uitoefening van een bepaald gereglementeerd beroep.

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, gaat het bij de diploma's waarnaar het geachte parlementslid verwijst, om diploma's die Franse universiteiten in het kader van speciale overeenkomsten met Centra voor vrije studies in Griekenland afgeven. Voor zover de Commissie weet, geven deze diploma's in Frankrijk geen toegang tot gereglementeerde beroepen. Met deze diploma's worden namelijk academische opleidingen afgesloten en geen beroepsopleidingen. Om gekwalificeerd beroepsbeoefenaar in de zin van de richtlijn te worden moeten houders van dergelijke diploma's eventueel nog een aanvullende opleiding volgen.

De enige uitzondering betreft de psychologie-opleiding. Het beroep van psycholoog is in Frankrijk namelijk gereglementeerd en omdat de voor de uitoefening van dat beroep vereiste diploma's tot de in het kader van genoemde overeenkomsten afgegeven diploma's behoren, gaat het hierbij wel om diploma's in de zin van Richtlijn 89/48/EEG; ze sluiten immers een beroepsopleiding af. Voor houders van dit diploma is de richtlijn dus wel van toepassing.

Omdat de Griekse autoriteiten de Franse diploma's niet willen erkennen, hebben sommige psychologen een klacht bij de Commissie ingediend. Deze is een inbreukprocedure tegen Griekenland begonnen omdat dit land zijn verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 89/48/EEG niet is nagekomen. De procedure bevindt zich thans in het stadium van de ingebrekestelling.

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, is Richtlijn 89/48/EEG, behalve voor psychologiediploma's, dus niet van toepassing op door Franse universiteiten in het kader van de overeenkomsten met Centra voor vrije studies in Griekenland afgegeven diploma's.