Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3295/00 van Mathieu Grosch (PPE-DE) aan de Commissie. Kruissubsidiëring en dekking van verliezen in het spoorvervoer.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3295/00 van Mathieu Grosch (PPE-DE) aan de Commissie. Kruissubsidiëring en dekking van verliezen in het spoorvervoer.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3295/00 van Mathieu Grosch (PPE-DE) aan de Commissie. Kruissubsidiëring en dekking van verliezen in het spoorvervoer.

Publicatieblad Nr. 151 E van 22/05/2001 blz. 0124 - 0125


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3295/00

van Mathieu Grosch (PPE-DE) aan de Commissie

(25 oktober 2000)

Betreft: Kruissubsidiëring en dekking van verliezen in het spoorvervoer

In de mededeling van de Commissie over de toepassing van de mededingingsregels op het posterijbedrijf en de beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen met betrekking tot de postdiensten(1) wordt gesteld dat derhalve in het belang van een verdere ontwikkeling van het postbestel oneerlijke concurrentie door kruissubsidiëring absoluut moet worden vermeden mldr Aan de andere kant zou de subsidiëring van geliberaliseerde diensten door afwenteling van de kosten op gereserveerde sectoren leiden tot verstoringen van de mededinging in de zin van artikel 86, aangezien misbruiken van de kant van ondernemingen met een dominerende positie binnen de Gemeenschap niet kunnen worden uitgesloten (blz. 10). Bovendien was de Commissie van mening dat in het kader van de toepassing van de artikelen 90 en 92 de desbetreffende lidstaat moet worden aangemaand ervoor te zorgen dat de desbetreffende verzorger van postdiensten een analytisch systeem voor kostenberekening invoert (blz. 14). De Europese Commissie onderzoekt thans de beschuldiging dat er sprake zou zijn van verliesdekking en dwarssubsidiëring van de pakketdienst van de Duitse posterijen door hun monopolieinkomsten uit de brievenpost.

In België heeft zich naast het staatsspoorwegbedrijf (NMBS/SNCB) de op het gebied van logistiek en vervoer actieve onderneming ABX-Logistiscs ontwikkeld (goederenvervoer over de weg), dat in de Benelux grote marktaandelen in de vervoerssector bezit en dat in rechtstreekse concurrentie staat met particuliere ondernemingen, aangezien ABX-Logistics ook nog vervoersondernemingen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Korea heeft opgekocht.

1. In hoeverre zijn de regels die de Commissie op grond van de artikelen 82 en 87 van het EG-Verdrag ten aanzien van de postsector heeft vastgesteld, ook van toepassing op de spoorwegsector en het geval van NMBS/ABX-Logistics?

2. Kan de Commissie verzekeren dat er in onderhavig geval geen sprake is van concurrentieverstoring door kruissubsidiëring en het dekken van verliezen van de kant van de NMBS?

3. Is ABX-Logistics op grond van zijn economische activiteiten niet verplicht een afzonderlijk analytisch systeem voor kostenberekening in te voeren?

(1) PB C 39 van 6.2.1998.

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(7 december 2000)

1. In de door het geachte parlementslid genoemde mededeling zet de Commissie haar interpretatie uiteen van de relevante verdragsbepalingen en de leidende beginselen op basis waarvan de Commissie voornemens is de mededingingsregels in de postsector geval per geval toe te passen. De mededeling is bijgevolg niet a priori direct van toepassing op de vervoersector. Aangezien de artikelen 82 en 87

(ex-artikelen 86 en 92) van het EG-Verdrag echter ook van toepassing zijn op de vervoersector in het algemeen en de spoorwegsector in het bijzonder, kan worden aangenomen dat de algemene beginselen van de mededeling die uit genoemde artikelen kunnen worden afgeleid, waar passend ook op afzonderlijke gevallen in de vervoersector kunnen worden toegepast.

2. In verband met NMBS/SNCB en ABX-Logistics kan worden opgemerkt dat de Commissie deze kwestie momenteel onderzoekt in het licht van de relevante bepalingen inzake overheidssteun. Het is duidelijk dat de Commissie niet kan vooruitlopen op de resultaten van dit onderzoek zodat het geachte parlementslid zal begrijpen dat zij, noch waarborgen kan geven, noch maatregelen kan voorstellen voordat dit onderzoek is afgerond.

3. Krachtens Richtlijn 2000/52/EG van de Commissie van 26 juli 2000 tot wijziging van Richtlijn 80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven(1) moeten ondernemingen, die zijn belast met diensten van algemeen belang waarvoor een of andere compensatie wordt verleend, maar die ook actief zijn buiten deze dienstverlening een gescheiden boekhouding voeren. Deze verplichting geldt echter niet voor sectoren waarvoor reeds specifieke transparantieregels bestaan. Wat het vervoer over de weg en de binnenwateren betreft, bestaan dergelijke regels voor ondernemingen waarvoor openbare dienstverplichtingen gelden(2) en dit is ook het geval voor spoorwegondernemingen in het algemeen(3).

Voor zover ABX-Logistics bijgevolg actief is in een sector waarvoor geen specifieke transparantieregels gelden, en bovenop zijn normale commerciële activiteiten diensten van algemeen economisch belang levert waarvoor het een compensatie ontvangt, moet het een boekhouding voeren die in overeenstemming is met Richtlijn 2000/52/EG.

(1) PB L 193 van 29.7.2000.

(2) Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende het optreden van de lidstaten ten aanzien van met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren, PB L 156 van 28.6.1969, als gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1893/91 van de Raad van 20 juni 1991, PB L 169 van 29.6.1991.

(3) Richtlijn 91/440/EEG van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap, PB L 237 van 24.8.1991.