Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3320/00 van António Campos (PSE) aan de Commissie. Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3320/00 van António Campos (PSE) aan de Commissie. Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3320/00 van António Campos (PSE) aan de Commissie. Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Publicatieblad Nr. 163 E van 06/06/2001 blz. 0086 - 0087


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3320/00

van António Campos (PSE) aan de Commissie

(25 oktober 2000)

Betreft: Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Kan de Commissie mij de volgende gegevens meedelen:

1. Het totale graanareaal in de 15 lidstaten van de Europese Unie;

2. Het totale aantal graanproducenten in de EU;

3. Het gemiddelde aantal arbeidskrachten per verbouwde hectare graan;

4. De totale uitgaven van het EOGFL-Garantie in de graansector;

5. Het gemiddelde bedrag dat elke graanproducent uit hoofde van het EOGFL-Garantie ontvangt;

6. Het gemiddelde bedrag dat het EOGFL-Garantie uitbetaalt per hectare voor de arbeidskrachten die bij de graanproductie worden ingezet;

7. Het procentuele aandeel van de graanproductie in de landbouwproductie van de EU;

8. De handelsbalans (saldo invoer/uitvoer) van graanproducten van de 15 lidstaten van de EU;

9. Het totale groenten- en fruitareaal in de 15 lidstaten van de EU;

10. Het totale aantal groenten- en fruitproducenten in de EU;

11. Het gemiddelde aantal arbeidskrachten per verbouwde hectare groenten en fruit;

12. De totale uitgaven van het EOGFL-Garantie in de sector groenten en fruit;

13. Het gemiddelde bedrag dat elke groenten- en fruitproducent uit hoofde van het EOGFL-Garantie ontvangt, en het bedrag voor de gehele sector;

14. Het gemiddelde bedrag dat het EOGFL-Garantie uitbetaalt per hectare voor de arbeidskrachten die in de gehele sector groenten en fruit in de EU werkzaam zijn;

15. De handelsbalans (saldo invoer/uitvoer) van de EU voor groenten en fruit;

16. Het procentuele aandeel van de productie van groenten en fruit in de landbouwproductie van de EU.

Aanvullend antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(17 januari 2001)

Het geachte parlementslid gelieve hierna de voor het jaar 1997 beschikbare gegevens aan te treffen.

1. Graanareaal in de Gemeenschap: 38 105 000 ha.

2. Totaal aantal graanproducenten in de Gemeenschap: 2 995 000 (aantal bedrijven met granen).

3. Gemiddeld aantal arbeidskrachten per met granen beteelde hectare: de Commissie beschikt niet over dit gegeven. Uit de door het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB) verzamelde gegevens blijkt echter dat op de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven gemiddeld 1,97 arbeidsjaareenheid per 100 ha cultuurgrond (dus inclusief de andere teelten dan granen en oliehoudende zaden) werkzaam was.

4. Totale uitgaven van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, voor granen: 12 160,5 miljoen.

5. Gemiddeld bedrag dat elke graanproducent heeft ontvangen uit het EOGFL-Garantie: 4 060,3 per bedrijf.

6. Bedrag dat voor de graanteelt gemiddeld per arbeidskracht en per hectare uit het EOGFL-Garantie wordt ontvangen: om de in punt 3 genoemde reden beschikt de Commissie niet over dit gegeven.

7. Procentueel aandeel van de graanproductie in de landbouwproductie van de Gemeenschap: 9,4 %.

8. Handelsbalans van de Gemeenschap in de sector granen: + 2 503 miljoen.

9. Areaal groenten en fruit in de Gemeenschap: 4 999 000 ha (inclusief citrusvruchten).

10. Totaal aantal producenten van groenten en fruit in de Gemeenschap: 1 620 000 (totaal aantal bedrijven met groenten of fruit).

11. Gemiddeld aantal arbeidskrachten per met groenten of fruit beteelde hectare: de Commissie beschikt niet over dit gegeven. Uit de door het ILB verzamelde gegevens blijkt echter dat op de in fruit of groenten gespecialiseerde bedrijven gemiddeld respectievelijk 21,94 en 17,41 arbeidsjaareenheden per 100 ha cultuurgrond (dus inclusief de voor andere gewassen dan groenten en fruit gebruikte oppervlakte) werkzaam waren.

12. Totale uitgaven uit het EOGFL-Garantie voor de sector groenten en fruit: 1 553,3 miljoen.

13. Gemiddeld bedrag dat het EOGFL-Garantie per producent van groenten en fruit uitgeeft: 959 per bedrijf.

14. In de sector groenten en fruit in de Gemeenschap gemiddeld per arbeidskracht en per hectare uit het EOGFL-Garantie ontvangen bedrag: om de in punt 11 genoemde reden beschikt de Commissie niet over dit gegeven.

15. Saldo van de handelsbalans van de Gemeenschap voor groenten en fruit (hoofdstukken 7 en 8 van de gecombineerde nomenclatuur): 6 885 miljoen.

16. Procentueel aandeel van de productie van groenten en fruit (inclusief citrusvruchten) in de landbouwproductie van de Gemeenschap: 15,2 %.