Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3322/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Advies van het Beheerscomité suiker over ontwerpverordening nr. 1481/2000.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3322/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Advies van het Beheerscomité suiker over ontwerpverordening nr. 1481/2000.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3322/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Advies van het Beheerscomité suiker over ontwerpverordening nr. 1481/2000.

Publicatieblad Nr. 163 E van 06/06/2001 blz. 0087 - 0088


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3322/00

van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie

(25 oktober 2000)

Betreft: Advies van het Beheerscomité suiker over ontwerpverordening nr. 1481/2000

Kan de Commissie mij bevestigen dat, overeenkomstig de vigerende wetgeving, ontwerpverordening nr. 1481/2000 van 6 juli 2000(1) voor advies moet worden voorgelegd aan het Beheerscomité suiker?

Zo ja, kan de Commissie mij een kopie doen toekomen van het ontwerp zoals het Beheerscomité suiker het volgens de notulen van de vergadering van het comité heeft goedgekeurd?

(1) PB L 167 van 7.7.2000, blz. 6.

Antwoord van de heer Fischler Namens de Commissie

(8 december 2000)

In artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira(1) wordt bepaald dat de Commissie volgens de zogenaamde comitologie-procedure de maatregelen voor de uitvoering van de specifieke voorzieningsregeling vaststelt. Deze maatregelen omvatten onder meer de vaststelling van de specifieke voorzieningsbalansen.

In dat verband heeft de Commissie op 21 juni 2000 aan het Comité van beheer voor suiker een ontwerpverordening voorgelegd tot vaststelling, voor 2000/2001, van de geraamde suikervoorzieningsbalans voor de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1600/92 en in Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische Eilanden.

Aangezien het Comité van beheer voor suiker aangaande de voorgestelde maatregelen een gunstig advies heeft gegeven, heeft de Commissie het genoemde ontwerp op 6 juli 2000 goedgekeurd als Verordening (EG) nr. 1481/2000 tot vaststelling, voor 2000/2001, van de geraamde suikervoorzieningsbalans voor de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden, als bedoeld in de Verordeningen (EEG) nr. 1600/92 en (EEG) nr. 1601/92 van de Raad(2).

Een kopie van de ontwerpverordening die bij het Comité van beheer werd ingediend, wordt rechtstreeks aan het geachte parlementslid en aan het Secretariaat van het Europees Parlement toegestuurd.

(1) PB L 173 van 27.6.1992.

(2) PB L 167 van 7.7.2000.