Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3333/00 van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie. Geheime studie over wetenschapsgeld.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3333/00 van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie. Geheime studie over wetenschapsgeld.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3333/00 van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie. Geheime studie over wetenschapsgeld.

Publicatieblad Nr. 163 E van 06/06/2001 blz. 0091 - 0091


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3333/00

van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie

(25 oktober 2000)

Betreft: Geheime studie over wetenschapsgeld

In het Duitse blad Stern van 21 september 2000 stond een artikel over een door het Commissielid Schreyer bestelde geheime studie over de verdeling van het geld van het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (1998-2002) over verschillende projecten en over de inschakeling van het consultancybureau Wang voor 10 miljoen D-mark voor de evaluatie van de projecten. Volgens de studie was het optreden van de Commissie bijzonder inefficiënt en het door het consultancybureau geleverde werk slecht. Kan de Commissie meedelen of de hierboven genoemde studie een openbaar document is en of de hierin gebrachte informatie over de inefficiënte afhandeling van de projecten en de inefficiëntie van het consultancybureau Wang klopt?

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(19 december 2000)

Het verslag dat door Stern wordt genoemd betreft een speciale financiële audit van een contract voor administratieve ondersteuning bij de ontvangst en beoordelingvan voorstellen voor contracten inzake onderzoek en technologische ontwikkeling (RTD). De audit werd georganiseerd en uitgevoerd door het Directoraat-generaal Financiële controle naar aanleiding van problemen bij de controle op financiële transacties. De uitvoering van het externe-dienstverleningscontract werd onderzocht vanaf het punt waarop het raadgevend comité inzake overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken van de Commissie een positief advies had gegeven. Het was de bedoeling de problemen die door de Commissie waren vastgesteld tijdens de uitvoering van het contract, nader te identificeren.

Dit was geen geheim onderzoek maar een onderdeel van de normale controle op het intern beheer. Daarom is het verslag niet bedoeld voor externe publicatie. De versie van de audit die door Stern kon worden ingezien was een ontwerp dat nog steeds in behandeling is en dat noch de uiteindelijke opmerkingen van de gecontroleerde Directoraten-generaal Informatiemaatschappij (INFSO) en Onderzoek van de Commissie bevat, noch de aanpassingen die zijn voorgesteld door het Directoraat-generaal Financiële controle.

Het ontwerp van het auditrapport beslaat de eerste contractuele termijn van het contract met Wang (nu Getronics) en de moeilijkheden waarmee de lancering van het RTD vijfde kaderprogramma (KP5) gepaard ging. Deze problemen werden grotendeels veroorzaakt door de laattijdige vaststelling van het KP5 en de specifieke programma's voor de tenuitvoerlegging ervan, en door de omstandigheden rond het ontslag van de Commissie, waardoor er heel weinig tijd overbleef voor de voorbereiding van de evaluatiesessies.

In het auditrapport werden verschillende zwakke punten vastgesteld in het beheer en in het monitoringsysteem van de gecontroleerde diensten, en in de werkwijze van de contractant, vooral tijdens de beginperiode van het contract. Het rapport concludeert voorts dat de evaluaties konden plaatsvinden en zinvolle en positieve resultaten hebben opgeleverd, hetgeen ook is bevestigd in rapporten van onafhankelijke waarnemers.

De verantwoordelijke diensten hebben maatregelen genomen om het beheer van de evaluatie van het externe dienstverleningscontract te verbeteren. Het contract werd eind 1999 vervolgens verlengd voor een periode van één jaar.

Getronics, de externe dienstverlener, heeft sinds mei 2000 een certificatie voor norm 9002 van de internationale organisatie voor normalisatie (ISO) voor dit specifieke dienstverleningscontract. Deze certificatie brengt een veeleisende procedure met zich mee en wordt niet gemakkelijk verleend.