Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3340/00 van Monica Frassoni (Verts/ALE) aan de Commissie. Toeristische bouwprojecten langs de kust van Monte Russu, gemeente Aglientu, op Sardinië (Italië).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3340/00 van Monica Frassoni (Verts/ALE) aan de Commissie. Toeristische bouwprojecten langs de kust van Monte Russu, gemeente Aglientu, op Sardinië (Italië).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3340/00 van Monica Frassoni (Verts/ALE) aan de Commissie. Toeristische bouwprojecten langs de kust van Monte Russu, gemeente Aglientu, op Sardinië (Italië).

Publicatieblad Nr. 151 E van 22/05/2001 blz. 0141 - 0142


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3340/00

van Monica Frassoni (Verts/ALE) aan de Commissie

(25 oktober 2000)

Betreft: Toeristische bouwprojecten langs de kust van Monte Russu, gemeente Aglientu, op Sardinië (Italië)

De gemeenteraad van Aglientu in de provincie Sassari heeft op 9 juni 2000(1) een verkavelingplan van de firma Lido dei Coralli voor toeristische bouwprojecten (hotels, een residence, particuliere woningen, diensten) met een totale inhoud van 95 000 m3 langs de kust van Monte Russu goedgekeurd.

Deze kuststrook behoort tot het gebied van communautair belang Monte Russu (code ITB000006), is een beschermd landschap (wetsbesluit nr. 490/1999) en is door de regionale Sardische wet nr. 31/1989 aangewezen als regionaal natuurpark. Bovendien wordt deze plaats beschermd met een communautaire financiering uit hoofde van het LIFE-programma.

De milieuverenigingen Friends of the Earth, Groep juridische interventie en WWF hebben de kwestie reeds voorgelegd aan de nationale en plaatselijke overheidsinstanties. Van geen van de bovengenoemde maatregelen en projecten blijkt dat er een specifieke en bindende milieueffectevaluatie voor is uitgevoerd overeenkomstig richtlijn 85/337/EEG(2), aangevuld en gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG(3), bijlage II, paragraaf 12, sub c), noch een evaluatie van de milieugevolgen, overeenkomstig richtlijn 92/43/EEG(4).

1. Kan de Commissie meedelen of zij van dit alles op de hoogte is,

2. of zij kan nagaan of voor bovengenoemde projecten de wetgeving inzake MEE en de bescherming van een gebied van het netwerk Natura 2000 is nageleefd,

3. of zij overweegt de noodzakelijke maatregelen terzake te treffen,

4. hoe de communautaire financiering uit het LIFE-programma die de gemeente Aglientu blijkbaar is toegewezen, kan stroken met de goedkeuring door deze gemeente van een verkavelingplan voor een toeristisch bouwproject op dezelfde plaats,

5. of zij overweegt de financiering uit LIFE te bevriezen, totdat de bescherming van de plaats wordt gewaarborgd,

6. of er andere communautaire financieringen zijn voorzien of toegewezen, o.a. uit de Structuurfondsen, die rechtstreeks of indirect van belang kunnen zijn voor het onderhavige verkavelingsplan?

(1) Gemeenteraadszitting nr. 22 van 9.6.2000.

(2) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

(3) PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.

(4) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(4 december 2000)

Het door het geachte parlementslid genoemde project lijkt te behoren tot het type projecten dat genoemd wordt onder punt 12, c) van bijlage II bij Richtlijn 97/11/EG tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

In artikel 4, lid 2, van de richtlijn is bepaald:

Onder voorbehoud van artikel 2, lid 3, bepalen de lidstaten voor de in bijlage II genoemde projecten:

a) door middel van een onderzoek per geval,

b) aan de hand van door de lidstaten vastgestelde drempelwaarden of criteria,

of het project al dan niet moet worden onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10. De lidstaten kunnen besluiten om beide onder (a) en (b) genoemde procedures toe te passen.

Gebied ITB000006 Monte Russu is voorgesteld als gebied van communautair belang, op grond van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Met betrekking tot de gebieden welke uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG zijn voorgesteld als gebieden van communautair belang dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de richtlijn niet in gevaar worden gebracht. Zelfs indien er geen lijst door de Gemeenschap is gemaakt wordt de lidstaten dan ook aangeraden om zich ten minste te onthouden van alle activiteiten die aantasting van een op de nationale lijst voorkomend gebied zouden kunnen bewerkstelligen.

In het kader van het beheer van het LIFE-project is de Commissie ervan in kennis gesteld dat een passende beoordeling van de gevolgen voor het betrokken gebied op grond van artikel 6, lid 3, van Richtlijn 92/43/EEG, thans wordt uitgevoerd. Wat de communautaire wetgeving inzake milieueffectbeoordeling betreft kan op basis van de thans ter beschikking staande informatie gezegd worden dat er nog geen toestemming is verleend om het project definitief te ontwikkelen.

De Commissie zal passende maatregelen nemen om gedetailleerde inlichtingen te verzamelen over de situatie zoals deze door het geachte parlementslid uiteen is gezet, en erop toezien dat de communautaire wetgeving wordt nageleefd.

Aangezien de passende beoordeling op grond van artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG nog niet geheel is afgerond is het nog niet mogelijk om na te gaan of er compatibiliteitsproblemen zijn tussen het door het geachte parlementslid genoemde project en het LIFE-programma. Om die reden wordt het niet opportuun geacht om de financiering op grond van het LIFE-programma te bevriezen.