Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3403/00 van Monica Frassoni (Verts/ALE) aan de Commissie. Functioneren en huidige stand van de regeling inzake nationale gedetacheerde deskundigen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3403/00 van Monica Frassoni (Verts/ALE) aan de Commissie. Functioneren en huidige stand van de regeling inzake nationale gedetacheerde deskundigen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3403/00 van Monica Frassoni (Verts/ALE) aan de Commissie. Functioneren en huidige stand van de regeling inzake nationale gedetacheerde deskundigen.

Publicatieblad Nr. 163 E van 06/06/2001 blz. 0107 - 0108


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3403/00

van Monica Frassoni (Verts/ALE) aan de Commissie

(7 november 2000)

Betreft: Functioneren en huidige stand van de regeling inzake nationale gedetacheerde deskundigen

Bij besluit van 7 januari 1998, gewijzigd bij besluit van 3 februari 1999, heeft de Europese Commissie de regeling inzake nationale gedetacheerde deskundigen in het leven geroepen, met als doel de Commissie voor een bepaalde periode te voorzien van personeel met meer specifieke ervaring in met name technische sectoren, en om ambtenaren van de overheden van de lidstaten in de gelegenheid te stellen werkervaring op te doen bij de diensten van de Commissie.

Kent de Commissie het aantal nationale deskundigen dat op het ogenblik binnen de Commissie werkt?

Met welke technische sectoren houden zij zich bezig?

Is de Commissie bekend welke rangen de deskundigen hebben?

Hoeveel nationale deskundigen zijn afkomstig van nationale overheden en hoeveel uit het bedrijfsleven?

Hoe worden de taken van de nationale deskundigen verdeeld over de verschillende nationaliteiten?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(15 december 2000)

Momenteel zijn bij de Commissie 687 nationale deskundigen werkzaam die betaald worden uit de huishoudelijke begroting en de begroting voor onderzoek van de Commissie. Hun aanwerving is afhankelijk van de behoeften, en zij werken in alle diensten van de Commissie, behalve bij de Gemeenschappelijke Tolkenconferentiedienst en de Vertaaldienst.

Nationale deskundigen worden niet ingedeeld in rangen of categorieën. Zij worden in het algemeen gelijkgesteld met ambtenaren van categorie A, zonder enig verschil in rang.

655 nationale deskundigen komen uit de overheidssector en 32 uit de particuliere sector. De taken van de nationale deskundigen worden niet toegewezen op basis van nationaliteit.

Op 13 november 2000 was de nationaliteit van de nationale gedetacheerde deskundigen als volgt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Een tabel met een overzicht van de verdeling van deze deskundigen naar Directoraat-generaal wordt rechtstreeks aan het geachte parlementslid en het Secretariaat van het Parlement toegezonden.