Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3429/00 van Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) aan de Commissie. Veiligheid op zee.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3429/00 van Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) aan de Commissie. Veiligheid op zee.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3429/00 van Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) aan de Commissie. Veiligheid op zee.

Publicatieblad Nr. 151 E van 22/05/2001 blz. 0167 - 0168


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3429/00

van Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) aan de Commissie

(7 november 2000)

Betreft: Veiligheid op zee

Op 3 oktober ll. is het Galicische vissersvaartuig de Arosa in de viswateren van de Great Sole, voor de kust van Ierland, verongelukt. Daarbij zijn 12 mensen om het leven gekomen. Heeft de Commissie voorzien in een programma ter bestrijding van ongevallen op zee, zowel arbeidsongevallen stricto sensu als schipbreuken met dodelijke afloop? Is er op korte termijn voorzien in een bewustmakingsactie, teneinde de veiligheid van zeelui te vergroten?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(14 december 2000)

De Commissie is ten zeerste bezorgd over het verlies van mensenlevens ten gevolge van het vergaan voor de Ierse kust van het onder Britse vlag varende vissersvaartuig Arosa. Via brief van 8 november 2000 heeft de Commissie dan ook bij het Verenigd Koninkrijk om nadere informatie verzocht inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 97/70/EG van de Raad van 11 december 1997 betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen waarvan de lengte 24 m of meer bedraagt(1).

Er bestaat een uitgebreide communautaire wetgeving op het gebied van de veiligheid op zee, met betrekking tot een groot aantal onderwerpen en verschillende scheepstypes. Na het ongeval van de Erika heeft de Commissie op 21 maart 2000 een mededeling aan het Europees Parlement en de Raad aangenomen(2). Deze mededeling omvat een aantal wetgevingsvoorstellen met het oog op het verhogen van de veiligheid op zee. Als eerste stap stelt de Commissie voor om de bestaande richtlijnen betreffende de classificatiemaatschappijen en de havenstaatcontrole te versterken, en een verordening vast te stellen betreffende de versnelde invoering van dubbelwandige olietankschepen. De eerste twee voorstellen zijn van algemene aard en hebben betrekking op alle verschillende soorten schepen. In een tweede fase zal de Commissie maatregelen voorstellen inzake het toezicht op de zeevaart en de aansprakelijkheid van de verschillende scheepvaartpartijen. Deze voorstelen zullen in de loop van december 2000 bij het Parlement worden ingediend.

Bovendien heeft de Commissie in mei 2000 een richtlijn voorgesteld tot vaststelling van voorschriften en geharmoniseerde procedures voor het veilig laden en lossen van bulkcarriers(3) dat bedoeld is om de kwaliteit van deze procedures te verbeteren en zo schade te voorkomen aan de schepen zelf, wat tot scheepsrampen kan leiden.

Voorts werkt de Commissie aan een mededeling betreffende de opleiding en rekrutering van de bemanning, waarbij de bestaande communautaire maatregelen op het gebied van sociale kwesties op maritiem gebied worden geïntegreerd. Daarin zal de noodzaak worden aangepakt van een adequate opleiding van zeevaarders die werken aan boord van communautaire schepen.

Wat maatregelen ter verbetering van de gezondheid en veiligheid van de werkers aan boord van vissersvaartuigen betreft, wenst de Commissie tenslotte de aandacht van het geachte parlementslid te vestigen op Richtlijn 93/103/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen(4) en Richtlijn 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen(5). Alle lidstaten hebben kennisgeving gedaan van hun nationale maatregelen ter omzetting van beide richtlijnen.

In het licht van het subsidiariteitsbeginsel is het van essentieel belang dat de nationale toezichtsautoriteiten voortgaan met hun toezicht op de naleving van de nationale voorschriften ter uitvoering van bovenstaande richtlijnen. Op die manier kunnen deze richtlijnen op een doeltreffende wijze bijdragen tot een vermindering van het aantal ongevallen.

(1) PB L 34 van 9.2.1998.

(2) Mededeling van de Commissie over de veiligheid van het vervoer van olie over zee, COM(2000) 142 def.

(3) PB C 311 E van 31.10.2000.

(4) PB L 307 van 13.12.1993.

(5) PB L 113 van 30.4.1992.