Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3516/00 van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie. Leveringsrestricties voor bedrijfsvoertuigen door de firma Mitsubishi-Deutschland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3516/00 van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie. Leveringsrestricties voor bedrijfsvoertuigen door de firma Mitsubishi-Deutschland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3516/00 van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie. Leveringsrestricties voor bedrijfsvoertuigen door de firma Mitsubishi-Deutschland.

Publicatieblad Nr. 163 E van 06/06/2001 blz. 0149 - 0150


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3516/00

van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie

(13 november 2000)

Betreft: Leveringsrestricties voor bedrijfsvoertuigen door de firma Mitsubishi-Deutschland

Het bedrijf Mitsubishi-Deutschland (MMC Auto Deutschland GmbH in D-65488 Trebur) probeert zijn handelspartners de volgende verbintenis af te dwingen: Hiermee verbindt de firma X zich ertoe af te zien van de levering van Mitsubishi-bedrijfsvoertuigen aan niet-erkende wederverkopers voor concurrentiedoeleinden. Onder bedrijfsvoertuigen worden ook die verstaan die slechts voor één of enkele dagen tot het wegverkeer zijn toegelaten zonder dat zij voor het eigenlijke doel worden gebruikt. Bij overtreding is een bedongen boete van DEM 10 001 verschuldigd.

1. Is de Commissie van mening dat dergelijke restrictieve leveringscondities verenigbaar zijn met het EG-Verdrag?

2. Hoe beoordeelt de Commissie dit concrete geval?

3. Welke maatregelen denkt de Commissie terzake te nemen?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(8 december 2000)

Overeenkomstig de Verordening inzake groepsvrijstelling (Verordening (EG) Nr. 1475/95 van de Commissie van 28 juni 1995 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen afzet- en klantenservice -overeenkomsten inzake motorvoertuigen(1)), kunnen fabrikanten of invoerders hun dealers de toestemming weigeren om nieuwe voertuigen aan wederverkopers buiten hun distributienet te verkopen. Onder wederverkopers worden (schijnbare) eindgebruikers verstaan die nieuwe voertuigen kopen met de bedoeling ze verder te verkopen, d.i. met commerciële doeleinden.(2) De bedoeling van deze weigering is het handhaven van de door de fabrikant of invoerder gekozen distributiewijze.

De verbintenis die Mitsubishi-Duitsland vereist is bedoeld om het aan de officiële Mitsubishi-dealers opgelegde verbod om aan wederverkopers te leveren, ten uitvoer te leggen, overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1475/95. De formulering van de vermelde verbintenis is daarom aanvaardbaar uit hoofde van Verordening (EG) Nr. 1475/95.

(1) PB L 145 van 29.6.1995.

(2) Zie ook de mededeling van de Commissie (PB C 17 van 18.1.1995) inzake (ex-) Verordening (EEG) nr. 123/85 van de Commissie van 12 december 1984 (PB L 15 van 18.1.1985) die in 1995 werd vervangen door Verordening (EG) nr. 1475/95 (zie voetnoot 1). Deze mededeling is nog steeds van toepassing.