Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3581/00 van Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) aan de Commissie. Brief van Commissaris Leon Brittan aan Thabo Mbeki van 23 maart 1998 betreffende het Trips-akkoord.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3581/00 van Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) aan de Commissie. Brief van Commissaris Leon Brittan aan Thabo Mbeki van 23 maart 1998 betreffende het Trips-akkoord.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3581/00 van Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) aan de Commissie. Brief van Commissaris Leon Brittan aan Thabo Mbeki van 23 maart 1998 betreffende het Trips-akkoord.

Publicatieblad Nr. 174 E van 19/06/2001 blz. 0082 - 0083


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3581/00

van Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) aan de Commissie

(17 november 2000)

Betreft: Brief van Commissaris Leon Brittan aan Thabo Mbeki van 23 maart 1998 betreffende het Trips-akkoord

Er is sprake van een langlopend conflict tussen veel ontwikkelingslanden en de farmaceutische industrie over de productie en/of aankoop van goedkope medicijnen door de ontwikkelingslanden. Volgens de afspraken in het TRIPS-akkoord, dat in 1994 in het kader van het WTO-verdrag werd afgesloten en dat bindend is voor alle lidstaten van de WTO, kunnen deze landen onder bepaalde omstandigheden tot productie en/of aankoop van goedkope medicijnen overgaan.

1. Is het juist dat Eurocommissaris Leon Brittan op 23 maart 1998 een brief schreef aan de Zuid-Afrikaanse vice-president Thabo Mbeki om Zuid-Afrika te weerhouden gebruik te maken van de mogelijkheden die het TRIPS-akkoord biedt om zelf goedkope medicijnen te produceren of deze in het buitenland aan te schaffen?

Zo ja, wat was de precieze inhoud van die brief en hoe luidt de argumentatie van deze handelwijze?

2. Zijn er nog andere, soortgelijke stappen door de Europese Commissie genomen?

Zo ja, welke?

Antwoord van de heer Lamy namens de Commissie

(15 december 2000)

1. De Commissie verzet zich niet tegen het gebruik door leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van wettige mogelijkheden die door de overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIP's-overeenkomst) worden geboden. In de bijzondere zaak van de vergunningsplicht erkent de Commissie het recht van de WTO-leden om tot dit instrument een toevlucht te nemen mits aan de voorwaarden van de TRIP's-overeenkomst wordt voldaan. Een kopie van de door het geachte parlementslid genoemde brief is aan het Parlement toegezonden.

2. Neen.

De Commissie verwijst het geachte parlementslid eveneens naar beantwoording van de schriftelijke vragen E-2316/00 van de heer E. Meijer(1) en P-2672/00 van mevrouw H. Maij-Weggen(2).

(1) PB C 136 E van 8.5.2001.

(2) PB C 136 E van 8.5.2001.