Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3801/00 van Earl of Stockton (PPE-DE) aan de Commissie. Beugvisserij.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3801/00 van Earl of Stockton (PPE-DE) aan de Commissie. Beugvisserij.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3801/00 van Earl of Stockton (PPE-DE) aan de Commissie. Beugvisserij.

Publicatieblad Nr. 235 E van 21/08/2001 blz. 0021 - 0021


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3801/00

van Earl of Stockton (PPE-DE) aan de Commissie

(29 november 2000)

Betreft: Beugvisserij

Welke maatregelen worden er momenteel genomen of overwogen in verband met de risico's van de beugvisserij voor zeevogels?

Is de Commissie bereid een beroep te doen op de relevante organisaties en autoriteiten om maatregelen te nemen om het risico te beperken, met inbegrip van:

1. het gebruik van lijnen met plastic wimpels om vogels af te schrikken,

2. de bevestiging van gewichten aan de lijnen zodat deze sneller zinken,

3. een verbod op het storten van slachtafval, dat vogels naar de lijnen lokt,

4. het 's nachts uitzetten van de beugen op tijdstippen dat albatrossen en andere zeevogels meestal niet foerageren?

Antwoord van Dhr. Fischler namens de Commissie

(15 december 2000)

De Gemeenschap is zich bewust van de incidentele vangst van zeevogels in de beugvisserij en heeft daarom actief meegewerkt aan het opstellen van het Internationaal actieplan tot beperking van de incidentele vangst van zeevogels van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Dit plan voorziet in de presentatie van vrijwillige nationale actieplannen om de incidentele vangst van zeevogels in de beugvisserij te beperken.

De Gemeenschap denkt eraan een communautair actieplan voor te leggen aan de volgende visserijcommissie van de FAO eind februari 2001. In dit actieplan zal eraan worden herinnerd dat de Gemeenschap zich ertoe heeft verbonden instandhoudings- en controlemaatregelen in het kader van het Verdrag inzake de instandhouding van levende rijkdommen in de Antarctische wateren (CCAMLR) uit te voeren, welke maatregelen zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 66/98 van 18 december 1997, houdende bepaalde instandhoudings- en controlemaatregelen voor de visserij in de Antarctische wateren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2113/96(1). De maatregelen van het CCAMLR om het risico voor vogels te beperken, omvatten de maatregelen die het geachte parlementslid noemt in zijn vraag en die zijn reeds van toepassing.

(1) PB L 6 van 10.1.1998.