Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4005/00 van Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) aan de Commissie. Behandeling van afvalwater.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4005/00 van Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) aan de Commissie. Behandeling van afvalwater.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4005/00 van Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) aan de Commissie. Behandeling van afvalwater.

Publicatieblad Nr. 235 E van 21/08/2001 blz. 0044 - 0045


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4005/00

van Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) aan de Commissie

(21 december 2000)

Betreft: Behandeling van afvalwater

De Segura is een rivier die door de Spaanse autonome gewesten Castilla la Mancha, Murcia en Valencia loopt. Wanneer het rivierwater de monding in het gewest Vega Baja bereikt, is het ernstig verontreinigd, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor het milieu, de landbouw en de kwaliteit van het bestaan in dit gewest, dat aan de rand van de provincie Alicante is gelegen.

Sinds 1998 wijst ondergetekende de Europese autoriteiten op de verontrustende toestand van deze rivier en de gevolgen van de verontreiniging ervan.

De Spaanse staat en het autonome gewest Valencia voldoen niet aan de communautaire voorschriften inzake de behandeling van afvalwater in agglomeraties met dan 10 000 inwoners in kwetsbare gebieden en meer dan 15 000 inwoners in minder kwetsbare gebieden, zoals bedoeld in richtlijn 91/271/EEG(1) van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.

Is de Commissie op de hoogte van het huidige verontreinigingspeil van de rivier de Segura?

Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen om te verzekeren dat de milieuvoorschriften worden opgevolgd binnen de termijnen die daarvoor in richtlijn 91/271/EEG zijn vastgesteld, te weten 31 december 1998 voor agglomeraties van meer dan 15 000 inwoners in minder kwetsbare en meer dan 10 000 inwoners in kwetsbare gebieden, en 31 december 2000 voor andere minder kwetsbare gebieden?

(1) PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(14 maart 2001)

De vervuiling van de rivier de Ségura in Spanje door lozingen van industrie, landbouw en steden is de Commissie bekend. Zij heeft reeds maatregelen genomen om de communautaire wetgeving te doen naleven en zodoende de situatie te verbeteren. Het geachte parlementslid zij verwezen naar de antwoorden op de schriftelijke vragen nrs. E-1906/98(1) en E-0721/00(2) van mevrouw Sornosa Martinez en E-3860/00(3) en E-3861/00(4) van mevrouw Hautala die betrekking hebben op de vervuiling van de rivier de Ségura.

Met name in verband met de lozingen van stedelijk afvalwater, heeft de Commissie recentelijk gecontroleerd hoe het staat met de zuivering van dit afvalwater in alle grote steden van de Gemeenschap. Zij zal zeer binnenkort de resultaten van dit onderzoek bekend maken. Bij die gelegenheid is gebleken dat in twee grote steden die hun afvalwater lozen in het stroomgebied van de Ségura, te weten Molina de Ségura en Murcia, op 31 december 2000 het afvalwater nog niet werd onderworpen aan een secondaire (d.w.z. biologische) zuivering zoals is voorgeschreven in Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.

De Commissie is derhalve voornemens een inbreukprocedure in te stellen tegen Spanje wegens het onvoldoende zuiveren van afvalwater in een bepaald aantal agglomeraties, waaronder Molina de Ségura en Murcia.

(1) PB C 13 van 20.1.1999.

(2) PB C 26 E van 26.1.2001, blz. 96.

(3) PB C 187 E van 3.7.2001, blz. 69.

(4) PB C 187 E van 3.7.2001, blz. 70.