Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4033/00 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Raad. Noodzaak van harmonisatie van zwaailichten op noodvoertuigen in de EU.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4033/00 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Raad. Noodzaak van harmonisatie van zwaailichten op noodvoertuigen in de EU.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4033/00 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Raad. Noodzaak van harmonisatie van zwaailichten op noodvoertuigen in de EU.

Publicatieblad Nr. 235 E van 21/08/2001 blz. 0051 - 0051


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4033/00

van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Raad

(3 januari 2001)

Betreft: Noodzaak van harmonisatie van zwaailichten op noodvoertuigen in de EU

Voor zwaailichten op voertuigen wordt momenteel in Spanje niet dezelfde kleur gebruikt als in de andere EU-landen, waar werd geopteerd voor blauwe lichten. Prioritaire en nooddiensten zoals brandweer en ambulances gebruiken in Spanje dezelfde oranje kleur als bijvoorbeeld de vuilophaaldiensten of langzaamrijdende voertuigen, terwijl blauwe lichten voorbehouden zijn aan de politie. Deze verwarrende situatie levert voor de nooddiensten problemen op in het verkeer en houdt zelfs risico's in voor de burgers.

De Federation of European Fire Officers Associations heeft er in oktober 1995 en mei 1996 bij de Spaanse Algemene Verkeersdirectie op aangedrongen de regels inzake het gebruik van zwaailichten op voertuigen van nooddiensten te herzien. De Spaanse Beroepsvereniging van brandweerlieden heeft de Algemene Verkeersdirectie eveneens herhaalde malen gevraagd de regels voor prioritaire voertuigen aan te passen aan de in de andere EU-landen geldende norm, en de oranjekleurige lichten te vervangen door blauwe lichten. En ook de Algemene Directie van de burgerbescherming acht een aanpassing aan de praktijk in de andere EU-landen noodzakelijk.

Verordening 65 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties regelt de harmonisatie van zwaailichten, maar daarin wordt niet specifiek aangegeven welke kleur aan welk type voertuig moet worden toegewezen. In ieder geval heeft de Gemeenschap deze verordening niet ondertekend omdat de lidstaten de mogelijkheid willen behouden het gebruik en de technische kenmerken van deze uitrustingen zelf vast te stellen.

In antwoord op schriftelijke vraag (E-3022/00(1)), heeft de Europese Commissie verklaard dat als de bereidheid tot harmonisatie zou evolueren, de Gemeenschap zou kunnen harmoniseren en onderscheid zou kunnen maken tussen de uitrusting van prioritaire voertuigen en die van langzaamrijdende voertuigen.

Kan de Raad meedelen of hij op grond van de veiligheidscriteria voor de burger, waarop wordt gewezen in de eerste alinea van deze vraag, voornemens is het gebruik van zwaailichten te harmoniseren zoals de Spaanse en Europese beroepsgroepen wensen?

Indien dit niet het geval is, kan de Raad dan aangeven waarom hij deze harmonisatie niet wenst?

(1) PB C 113 E van 18.4.2001, blz. 230.

Antwoord

(7 mei 2001)

Zoals het geachte parlementslid terecht opmerkt, bepaalt Reglement nr. 65 van de Economische Commissie voor Europa van de VN dat zwaailichten van een standaardtype moeten zijn, al wordt niet gespecificeerd welke kleur de verschillende nooddiensten moeten gebruiken.

Het is aan de Commissie die als enige het initiatiefrecht ter zake heeft de maatregelen te treffen die noodzakelijk worden geacht om de technische specificaties voor motorvoertuigen, inclusief de voorschriften voor zwaailichten, verder te harmoniseren, teneinde een zo groot mogelijke verkeersveiligheid in de Gemeenschap te bewerkstelligen.

Mocht de Commissie hiertoe in de toekomst een voorstel indienen, dan zal de Raad de voorgestelde bepalingen vanzelfsprekend zorgvuldig bestuderen.