Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4070/00 van James Fitzsimons (UEN) aan de Commissie. BTW op zonnepanelen en stimulering gebruik plantaardige olie als brandstof.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4070/00 van James Fitzsimons (UEN) aan de Commissie. BTW op zonnepanelen en stimulering gebruik plantaardige olie als brandstof.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4070/00 van James Fitzsimons (UEN) aan de Commissie. BTW op zonnepanelen en stimulering gebruik plantaardige olie als brandstof.

Publicatieblad Nr. 187 E van 03/07/2001 blz. 0126 - 0127


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4070/00

van James Fitzsimons (UEN) aan de Commissie

(20 december 2000)

Betreft: BTW op zonnepanelen en stimulering gebruik plantaardige olie als brandstof

Is de Commissie, in het kader van het bevorderen van milieuvriendelijke technologieën, voornemens om speciale voorstellen in te dienen gericht op het introduceren van een nul-BTW-tarief

voor zonnepanelen of van lage BTW-tarieven hiervoor, ter bevordering van het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen en ter vermindering van het gebruik van vervuilende stoffen? Kan de Commissie voorts aangeven wat haar huidige en toekomstige plannen zijn en welke maatregelen zij denkt te nemen om het gebruik van plantaardige oliën in motorvoertuigen en vaartuigen te bevorderen?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(1 februari 2001)

Volgens de thans geldende BTW-wetgeving van de Gemeenschap valt onder categorie 9 van bijlage H bij de zesde BTW-richtlijn van de Raad (77/388/EEG(1)) de levering, bouw, renovatie en verbouwing van in het kader van het sociaal beleid verstrekte huisvesting. De lidstaten kunnen derhalve voor dergelijke diensten een verlaagd BTW-tarief van ten minste 5 % heffen.

Zonnepanelen vallen bij toepassing in dit kader automatisch onder deze bepaling, net als alle andere bouwmaterialen, wanneer deze worden geleverd als onderdeel van de diensten van een aannemer. De aankoop van deze zelfde goederen in de detailhandel door een particulier valt onder de bepalingen inzake de levering van goederen, waarvoor het standaardtarief geldt.

Het nultarief is een uitzondering op de normale regel, op grond waarvan het normale BTW-tarief als verbruiksbelasting van toepassing is op alle belastbare transacties.

Zoals het geachte parlementslid bekend zal zijn, voorziet de nieuwe BTW-strategie(2) in evaluatie en rationalisatie op de middellange termijn van de regels en afwijkingen die van toepassing zijn op de vaststelling van verlaagde BTW-tarieven. In het kader van het beleid van de Gemeenschap zal aan het gebruik (bijvoorbeeld voor de bescherming van het milieu) van verlaagde BTW-tarieven bijzondere aandacht worden geschonken.

(1) PB L 145 van 13.6.1977. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/65/EG van de Raad van 17 oktober 2000, PB L 269 van 21.10.2000.

(2) COM(2000) 348 def.