Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4090/00 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Bevordering van de handelsbetrekkingen EU-Mercosur/Chili.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4090/00 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Bevordering van de handelsbetrekkingen EU-Mercosur/Chili.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4090/00 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Bevordering van de handelsbetrekkingen EU-Mercosur/Chili.

Publicatieblad Nr. 187 E van 03/07/2001 blz. 0130 - 0131


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4090/00

van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie

(10 januari 2001)

Betreft: Bevordering van de handelsbetrekkingen EU-Mercosur/Chili

Tijdens de eerste Topbijeenkomst van bedrijfsleiders van de Europese Unie, Latijns-Amerika en de Caraïben, die onlangs in Madrid plaatsgevonden heeft, hebben 19 Latijns-Amerikaanse en Europese bedrijfsleiders van gedachten kunnen wisselen over concrete maatregelen ter bevordering van de handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds, en de Mercosur en Chili anderzijds.

Tijdens een beleefdheidsbezoek aan de Spaanse premier heeft deze groep van bedrijfsleiders de wens geuit dat Spanje, dat een prominente rol speelt in de contacten tussen de twee economische blokken, het initiatief neemt om de wederzijdse betrekkingen te bevorderen door de tenuitvoerlegging van concrete en doeltreffende maatregelen.

Is de Commissie bereid de oprichting van een waarnemingspost in de Spaanse hoofdstad voor te stellen, zoals gevraagd op de Topbijeenkomst van bedrijfsleiders, teneinde plannen en initiatieven uit te denken om de bedrijven in Europese Unie enerzijds, en de Mercosur en Chili anderzijds, in staat te stellen de wederzijdse handelsbetrekkingen een nieuwe impuls te geven?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(27 februari 2001)

1. Er lopen thans vele initiatieven ter verbetering van de handelsbetrekkingen tussen de twee economische blokken.

2. Zo werkt de Europese Commissie nauw samen met het Business Forum/Foro Empresarial tussen de EU en MERCOSUR (MEBF), een associatie van vertegenwoordigers en verenigingen uit het bedrijfsleven van de beide regio's die de handelsbetrekkingen tussen de EU en Mercosur willen verbeteren en de handels- en investeringsstromen willen bevorderen. Het MEBF is er in geslaagd zich als de voornaamste vertegenwoordiger van het bedrijfsleven uit de EU en Mercosur op te werpen; de Europese Commissie is het MEBF-initiatief vanaf haar aanvang in 1998 steeds blijven steunen. De recente topbijeenkomst te Madrid van het bedrijfsleven uit de EU, Latijns-Amerika en het Caraïbisch Gebied, heeft haar steun voor de activiteiten van het MBEF uitgesproken en het MEBF er in het bijzonder toe opgeroepen om prominent aan deze topbijeenkomst deel te nemen. Er bestaat derhalve binnen het bedrijfsleven reeds een forum ter verbetering van de handelsbetrekkingen tussen de EU en Mercosur.

3. Vervolgens heeft de Europese Commissie praktische maatregelen tot steun aan de handelsbetrekkingen van de EU met Latijns-Amerika genomen, onder meer via een aantal programma's van op het bedrijfsleven gerichte economische samenwerking zoals AL-INVEST, ALURE en ECIP. Dit soort succesvolle programma's, inzonderheid AL-INVEST, zal blijven bestaan met als doel het Europese bedrijfsleven in zijn contacten met Mercosur te schragen.

4. De Europese Commissie is al met al van mening dat er thans geen behoefte bestaat aan een waarnemingspost te Madrid die initiatieven en voorstellen naar voren zou moeten brengen om het bedrijfsleven van de EU en van Mercosur-Chili ertoe in staat te stellen de handelsbetrekkingen te verbeteren.