Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4102/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. De EIB en het Verdrag van Aarhus.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4102/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. De EIB en het Verdrag van Aarhus.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4102/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. De EIB en het Verdrag van Aarhus.

Publicatieblad Nr. 261 E van 18/09/2001 blz. 0024 - 0025


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4102/00

van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie

(10 januari 2001)

Betreft: De EIB en het Verdrag van Aarhus

Is de Commissie van mening dat de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus ook gelden voor de Europese Investeringsbank (EIB)?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(22 maart 2001)

Het Verdrag van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (het Verdrag van Aarhus) is door alle lidstaten en de Gemeenschap ondertekend. Het treedt pas in werking wanneer het minimumaantal ratificaties (16) is bereikt. Dit is nog niet het geval.

Een verklaring in het Verdrag, die bij de ondertekening door de Gemeenschap is afgelegd, stelt dat:

binnen de institutionele en juridische context van de Gemeenschap, en gezien de verdragsbepaling betreffende toekomstige wetgeving inzake doorzichtigheid, de Gemeenschap tevens verklaart dat de communautaire instellingen het Verdrag een plaats zullen geven in het raamwerk van huidige en toekomstige regels betreffende toegang tot documenten en andere relevante regels van het Gemeenschapsrecht op het door het Verdrag gedekte gebied.

Een door de Commissie voorbereid voorstel voor een verordening(1) wordt momenteel besproken door het Parlement en de Raad. Het is gebaseerd op artikel 255 (ex artikel 191A) van het EG-Verdrag en betreft de toegang van het publiek tot documenten van de communautaire instellingen. Deze voorgestelde verordening heeft betrekking op het Parlement, de Raad en de Commissie, de drie communautaire instellingen die worden genoemd in ditzelfde artikel 255.

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft de Commissie meegedeeld dat zij zich inzet voor de communautaire doelstelling van transparantie, waarbij zij evenwel rekening houdt met de voorwaarden die voortvloeien uit de bijzondere aard en specifieke opdracht van de Bank. Zij streeft ernaar met haar informatiebeleid gelijke tred te houden met de beste zich in het bankwezen ontwikkelende praktijken en zoveel informatie te verstrekken als mogelijk is. Aldus zal de EIB rekening houden met de algemene strekking van het Verdrag van Aarhus en met alle andere relevante internationale rechtsinstrumenten. Dit geldt behoudens toekomstige verplichtingen die uit de communautaire wetgeving kunnen voortkomen.

(1) COM(2000) 30 def PB C 177 E van 27.6.2000.