Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4121/00 van Paul Rübig (PPE-DE) aan de Commissie. Verbod op het aanbrengen van markeringen van onafhankelijke derde certificatie-instanties naast de CE-markering.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4121/00 van Paul Rübig (PPE-DE) aan de Commissie. Verbod op het aanbrengen van markeringen van onafhankelijke derde certificatie-instanties naast de CE-markering.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4121/00 van Paul Rübig (PPE-DE) aan de Commissie. Verbod op het aanbrengen van markeringen van onafhankelijke derde certificatie-instanties naast de CE-markering.

Publicatieblad Nr. 174 E van 19/06/2001 blz. 0235 - 0236


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4121/00

van Paul Rübig (PPE-DE) aan de Commissie

(11 januari 2001)

Betreft: Verbod op het aanbrengen van markeringen van onafhankelijke derde certificatie-instanties naast de CE-markering

In de richtlijn betreffende machines 98/37/EG(1) worden in artikel 10, lid 3 als voorwaarde voor een verbod op markeringen van andere particuliere certificatie-instanties de misleidende criteria van grafische vorm en betekenis beide genoemd. In het toelichtende document op de richtlijn betreffende machines uit 1999 wordt dit en door een of vervangen. Daardoor is het verbod niet pas van toepassing bij aanwezigheid van beide verbodscriteria, maar reeds bij aanwezigheid van één enkel criterium. Bovendien wordt in de toelichting meegedeeld dat de vrijwillige markering in het algemeen geen betrekking mag hebben op aspecten die onder de richtlijn vallen.

Is de Commissie zich ervan bewust dat zij in het toelichtende document op de richtlijn betreffende machines in strijd met de ondubbelzinnige formulering van de richtlijn de relatie tussen regel en uitzondering met betrekking tot het verbod respectievelijk het toestaan van het aanbrengen van markeringen van andere particuliere certificatie-instanties op losse schroeven zet?

Is de Commissie zich ervan bewust dat zij zonder democratische legitimering (inspraak van het EP) de bepalingen van de richtlijn ad absurdum voert door een toelichtend document dat niet juridisch bindend is?

Is de Commissie zich ervan bewust dat dit toelichtende document zonder rechtskracht door het bedrijfsleven als een soort wettelijke bepaling wordt begrepen en dat deze misleiding grote onzekerheid op de markt veroorzaakt en arbeidsplaatsen in gevaar brengt?

(1) PB L 207 van 23.7.1998, blz. 1.

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(28 februari 2001)

Sommige richtlijnen (met name Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines, artikel 10, lid 3) bevatten een zin zoals: Op de machines mogen geen markeringen worden aangebracht die derden kunnen misleiden omtrent de betekenis en de grafische vorm van de CE-markering, maar de andere richtlijnen Nieuwe aanpak(1) bevatten een gelijkwaardige zin, die luidt: mldr de betekenis of de grafische vorm mldr.

Gezien deze verschillen, die niet gebaseerd zijn op overwegingen in verband met de verschillende richtlijnen, wordt in de gids die de Commissie heeft opgesteld met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de op basis van de bepalingen van de nieuwe aanpak en de algemene aanpak(2) uitgewerkte richtlijnen in punt 7.4. CE-markering en andere markeringen een uniforme interpretatie van de beginselen vastgesteld, die moeten worden toegepast voor de richtlijnen van de Nieuwe aanpak. Deze interpretatie is de volgende: gezien de doelstellingen van de technische harmonisatie moeten de markeringen en andere merken een andere functie vervullen dan die van de CE-markering. Deze moeten dus een toegevoegde waarde brengen, door te vermelden dat deze conform zijn aan andere eisen dan die van de CE-markering (bijvoorbeeld milieu-eisen, die niet onder de van toepassing zijnde richtlijnen vallen). Een wettelijk merk (bijvoorbeeld het door een fabrikant gedeponeerd merk), een goedkeuringsmerk of merken ter aanvulling van de CE-markering zijn toegestaan voor zover deze geen verwarring scheppen met de CE-markering en de leesbaarheid en zichtbaarheid van de CE-markering niet worden verminderd. Er kan verwarring ontstaan met betrekking tot de betekenis of de vorm van de CE-markering.(3) Ten einde vast te stellen of een merk al dan niet verwarring schept, zal rekening worden gehouden met het standpunt van alle partijen die met dit type merk in aanraking kunnen komen.

Over deze gids zijn discussies gevoerd met de groep hoge ambtenaren normalisatie en beleid inzake overeenstemmingsbeoordeling, die de publicatie daarvan heeft goedgekeurd.

Het commentaar op de richtlijn machines(4) geeft eenzelfde interpretatie.

Er zij nog opgemerkt dat de bovengenoemde gidsen beogen de op basis van de bepalingen van de nieuwe aanpak uitgewerkte richtlijnen beter te doen begrijpen en deze uniformer toe te passen in de verschillende sectoren van de gehele interne markt. Deze gidsen hebben een informeel, niet bindend karakter, wat duidelijk in hun voorwoord wordt vermeld. In deze voorwoorden wordt eveneens vermeld dat slechts de teksten van de richtlijnen bindend zijn.

(1) Met name de Richtlijnen 98/79/EG (PB L 331 van 7.12.1998) en 97/23/EG (PB L 181 van 9.7.1997).

(2) Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, referentie CO-22-99-014-FR (DE, EN)-C.

(3) (132) De voorgestelde formulering verschilt in geringe mate van een richtlijn nieuwe aanpak tot een andere, maar iedere andere interpretatie zou in strijd zijn met de doelstellingen van de van toepassing zijnde bepalingen.

(4) De communautaire regelgeving voor machines Commentaren op Richtlijn 98/37/EG, referentie van het Publicatiebureau CO-01-96-279-FR (DE, EN, ES, IT)-C.