Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0051/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Proces van Keulen: toepassing van het Poseima-programma op de kleinere eilanden van de Azoren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0051/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Proces van Keulen: toepassing van het Poseima-programma op de kleinere eilanden van de Azoren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0051/00

van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie

(20 januari 2000)

Betreft: Proces van Keulen: toepassing van het Poseima-programma op de kleinere eilanden van de Azoren

Een van de belangrijkste instrumenten van het Poseima-programma was tot nu toe de aanvullende steun voor de veehouderijbedrijven van de autonome regio der Azoren. Dank zij de steun is de vlucht van het platteland en van de eilanden zelf in aanzienlijke mate beperkt kunnen worden.

De perifere ligging, de verspreiding en de geringe oppervlakte, die kenmerkend zijn voor de negen eilanden van de archipel, hebben echter ernstiger gevolgen voor de kleinere en de verst afgelegen eilanden dan voor de grotere.

Dit is vooral voelbaar in de landbouw: zo zijn op de kleinere eilanden de prijzen voor melk en vlees die aan de producenten worden betaald lager dan op de grotere eilanden en liggen ook de prijzen die worden gevraagd voor landbouwwerktuigen en input hoger. Een voorbeeldje: terwijl op het grootste eiland van de Azoren de maximumprijs voor melk gemiddeld 25,5 cent bedraagt, ligt hij op het eiland Flores voor melk met 3,7 % vet op 18,4 cent.

De zeven kleinere eilanden van de Azoren vertegenwoordigen 18 % van de totale melkveestapel van de regio. Acht de Commissie het niet aangewezen om het Poseima-programma aan te passen en de landbouwsubsidies voor de kleinere eilanden van de Azoren op te trekken?

Gecombineerd Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0038/00, E-0043/00, E-0044/00, E-0045/00, E-0046/00, E-0047/00, E-0048/00, E-0049/00, E-0050/00, E-0051/00 en E-0052/00

(28 februari 2000)

Het geachte parlementslid heeft een hele reeks vragen gesteld over het programma Poseima voor de Azoren.

Aan het verslag van de Commissie over de maatregelen ter uitvoering van artikel 299 (het vroegere artikel 227), lid 2, van het EG-Verdrag wordt nog gewerkt.

In dit stadium van de procedure kan de Commissie dus niet antwoorden op de vragen van het gachte Parlementslid over de inhoud van dit verslag; het moet immers eerst door de Commissie worden goedgekeurd.

Ten slotte is in het werkprogramma van de Commissie voor 2000 bepaald dat bij de Raad en het Parlement een verslag zal worden ingediend over de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira(1) (Poseima). Dit verslag over de landbouwsector van Poseima zal eventueel vergezeld gaan van voorstellen voor aanpassingen die nodig worden geacht om de doelstellingen van dit programma te verwezenlijken. Het geheel van de landbouwmaatregelen voor de Azoren zal in deze context worden onderzocht.

(1) PB L 173 van 27.6.1992.