Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0106/00 van Juan Ojeda Sanz (PPE-DE) aan de Commissie. Financiële steun voor de infrastructuur van de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa - kwaliteitspeil van de projecten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0106/00 van Juan Ojeda Sanz (PPE-DE) aan de Commissie. Financiële steun voor de infrastructuur van de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa - kwaliteitspeil van de projecten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0106/00

van Juan Ojeda Sanz (PPE-DE) aan de Commissie

(26 januari 2000)

Betreft: Financiële steun voor de infrastructuur van de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa kwaliteitspeil van de projecten

Gezien het besluit van de Europese Unie om economische steun toe te kennen aan de kandidaat-lidstaten van Midden- en Oost-Europa zodat ze het kwaliteitspeil van hun infrastructuur kunnen afstemmen op een ruimere eenheidsmarkt (programma PHARE, instrument ISPA): is de Europese Commissie van plan om technische aanbevelingen op te stellen die aangewend moeten worden in de infrastructuurprojecten die gefinancierd worden om de kwaliteit op te trekken tot een niveau dat interoperabiliteit van de netwerken met die van de Europese Unie mogelijk maakt?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(24 maart 2000)

Uit het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) kan steun worden verleend voor projecten inzake vervoersinfrastructuur die duurzame mobiliteit bevorderen, en voor milieumaatregelen. Energie- en telecommunicatieprojecten kunnen worden gesubsidieerd via PHARE.

De voor steun uit ISPA in aanmerking komende vervoersprojecten zullen de begunstigde landen in staat stellen om te voldoen aan het acquis in deze sector. ISPA zal ook bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van de partnerschappen voor toetreding en tot de onderlinge koppeling en de interoperabiliteit van nationale vervoersnetten en de aanleg en het bereikbaar maken van trans-Europese vervoersnetten.

De Commissie heeft een referentiekader opgesteld voor de subsidiëring van vervoersinfrastructuur uit ISPA. In dit document, dat in december 1999 door het Comité van beheer voor ISPA is onderzocht, wordt uiteengezet aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen om voor steun uit ISPA in aanmerking te komen. Alle vervoerswijzen zijn subsidiabel, maar de voorkeur zal worden gegeven aan spoorwegvervoer omdat dit duurzame mobiliteit bevordert. Projecten die de onderlinge koppeling en de interoperabiliteit verbeteren, zullen prioriteit krijgen. Met het oog op een betere kwaliteit worden ook financiële middelen beschikbaar gesteld voor de technische voorbereiding van voor steun in aanmerking komende projecten.

In de telecommunicatiesector moeten de kandidaat-lidstaten het acquis overnemen, waartoe de relevante Europese en internationale normen behoren. Via de multi-landenprogramma's van PHARE is gezorgd voor opleidingen op dit gebied. Het communautaire beleid terzake is te bevorderen dat aan de ontwikkeling van deze sector wordt deelgenomen door verschaffers van privé-kapitaal zoals internationale financiële instellingen en commerciële banken. De risico's voor investeerders zijn beperkt gezien de eis dat de tot het acquis behorende stabiele regelgeving wordt ingevoerd. Interoperabiliteit met en tussen de kandidaat-lidstaten is grotendeels tot stand gebracht.