Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0196/00 van Mario Mantovani (PPE-DE) aan de Commissie. Onregelmatigheden en fraude bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in Ispra.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0196/00 van Mario Mantovani (PPE-DE) aan de Commissie. Onregelmatigheden en fraude bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in Ispra.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0196/00

van Mario Mantovani (PPE-DE) aan de Commissie

(27 januari 2000)

Betreft: Onregelmatigheden en fraude bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in Ispra

In Italiaanse kranten, met name in de provincie Varese, zijn alarmerende berichten verschenen over vermeende onregelmatigheden en fraude bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) in Ispra. Het zou daarbij gaan om onjuist gebruik van communautaire gelden door het Centrum. Het GCO zou opdrachten hebben gegund aan bedrijven welke niet over de vereiste deskundigheid beschikten, aanbevolen waren of gewoon niet aan de vereisten voldeden. In de kranten staat dat deze zaak genoemd wordt in het verslag over fraudebestrijding in 1998 en momenteel onderzocht wordt.

Welke conclusies hebben de reeds afgesloten onderdelen van het onderzoek opgeleverd en welke stappen zijn er met name ondernomen tegen hen die zich aan fraude ten nadele van de EU schuldig hebben gemaakt?

Wat komt er uit het onderzoek naar de nog niet afgesloten onderdelen naar voren en welke maatregelen zijn er reeds genomen of zullen er genomen worden?

Antwoord van mevrouw Schreyer namens de Commissie

(24 februari 2000)

Om te beginnen wil de Commissie opmerken dat de door het geachte parlementslid genoemde zaak niet aan de orde komt in het jaarverslag 1998 over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebstrijding, dat slechts een selectie van de onderzochte gevallen bevat.(1)

In de onderhavige zaak gaat het om een vermoeden van onregelmatigheden of fraude bij het beheer van overheidsopdrachten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in Ispra, vooral op het gebied van de dienstverlening. De feiten hebben zich voorgedaan tussen 1994 en 1996.

Het administratieve onderzoek van de Commissie leidde tot de conclusie dat er sprake was van onregelmatigheden bij de gunning van de opdrachten. Er is besloten tot disciplinaire maatregelen tegen vier personeelsleden. De dossiers zijn voor onderzoek doorgegeven aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

(1) COM(1999) 590 def.