Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0258/00 van John McCartin (PPE-DE) aan de Commissie. EU-vangsten in tonnen en in waarde.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0258/00 van John McCartin (PPE-DE) aan de Commissie. EU-vangsten in tonnen en in waarde.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0258/00

van John McCartin (PPE-DE) aan de Commissie

(7 februari 2000)

Betreft: EU-vangsten in tonnen en in waarde

Kan de Commissie mededelen of zij beschikt over een overzicht van de totale visvangst, uitgedrukt in tonnen en in waarde, van iedere lidstaat en over een overzicht van de plaatsen waar deze vangst wordt aangeland (in dan wel buiten de Gemeenschap), en kunnen deze statistieken beschikbaar worden gesteld?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(21 maart 2000)

Volgens de communautaire regelgeving(1) moeten de lidstaten hun jaarlijkse visvangst (in ton equivalent levend gewicht) per soort en per visgebied mededelen aan de Commissie. Gegevens over de waarde van de vangst hoeven niet te worden verstrekt, omdat deze in het statistisch bulletin van het Directoraat-generaal van Visserij verschijnen. Het meest recente nummer wordt aan het geachte parlementslid en het secretariaat van het parlement toegestuurd.

Een gedetailleerde onderverdeling van de havens waar de communautaire vissersvaartuigen hun vangsten aanvoeren, is niet beschikbaar. Volgens Verordening (EEG) nr. 2104/93 van de Raad van 22 juli 1993 tot wijziging van de Verordening (EEG) nr. 1382/91 inzake de indiening van gegevens over de aanvoer van visserijproducten in de lidstaten(2), zijn de lidstaten verplicht om maandelijks verslag uit te brengen over de vangsten (in ton productgewicht) en de gemiddelde prijs van 120 visserijproducten die in hun havens aangevoerd worden. In de nationale verslagen wordt de aanvoer uitgesplitst in aanvoer door communautaire vissersvaartuigen (zonder vermelding van de lidstaat waar het vaartuig vandaan komt), door vissersvaartuigen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en, facultatief, door vissersvaartuigen uit derde landen.

De verslagen bevatten geen gegevens over de aanvoer door vissersvaartuigen van de lidstaten in buitenlandse havens (noch binnen, noch buiten de Gemeenschap).

Deze vangst- en aanvoerstatistieken kunnen worden geraadpleegd in de databank voor visserijstatistiek van Eurostat New Cronos. Volgens Verordening (EEG) nr. 2847/931, moeten de lidstaten de registratie van de vangsten die in een andere lidstaat of derde landen zijn aangevoerd, per vissoort verifiëren.

Deze gegevens moeten worden vermeld in de mededeling die lidstaten aan de Commissie dienen toe te zenden op grond van Verordening (EEG) nr. 2104/93. Deze gegevens kunnen aan het geachte parlementslid worden verstrekt.

(1) Verordening (EEG) nr. 3880/91 van de Raad van 17 december 1991 inzake de versterking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordwestelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen PB L 365 van 31.12.1991, Verordening (EEG) nr. 2018/93 van de Raad van 30 juni 1993 inzake de indiening van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen PB L 186 van 28.7.1993, Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid PB L 261 van 20.10.1993, Verordening (EG) nr. 2597/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake de versterking van de statistieken van de nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan PB L 270 van 13.11.1995.

(2) PB L 191 van 31.7.1993.