Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0273/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Theoretische basis voor de KKP-gegevens van Eurostat.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0273/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Theoretische basis voor de KKP-gegevens van Eurostat.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0273/00

van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie

(7 februari 2000)

Betreft: Theoretische basis voor de KKP-gegevens van Eurostat

In haar antwoord E-2218/99(1) is de Commissie van mening dat het gebruik van de KKP in de communautaire regelgeving van de landen die aan de euro meedoen een geheel juiste praktijk die volkomen gebruikelijk is.

Kan de Commissie slechts één verwijzing binnen de economische theorieën noemen die de stelling onderbouwt dat het gebruikelijk is de KKP te hanteren om de BBP-prijzen van landen te vergelijken die dezelfde munteenheid gebruiken?

(1) PB C 219 E van 1.8.2000, blz. 124.

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(30 maart 2000)

Om het reële bruto binnenlands product (BBP) internationaal te kunnen vergelijken moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: dezelfde definitie van het BBP, dezelfde valuta waarin het BBP wordt uitgedrukt en hetzelfde prijspeil dat aan het BBP ten grondslag ligt.

Bij de schattingen van het BBP van zowel de lidstaten als alle overige landen wordt weliswaar over het algemeen aan de eerste voorwaarde voldaan, maar niet aan de tweede en derde omdat ze in de nationale munteenheid zijn uitgedrukt en op de prijzen van ieder land afzonderlijk zijn gebaseerd. Door het gebruik van koopkrachtpariteiten (KKP) kan ook aan de laatste twee voorwaarden worden voldaan.

Ook al hebben twee lidstaten dezelfde munteenheid en bestaat er een vaste koppeling tussen deze munteenheden, toch blijft het gebruik van KKP zijn nut behouden omdat in dat geval wel aan de eerste twee voorwaarden is voldaan, maar nog steeds niet aan de derde (prijspeil).

Bovendien: zelfs als in de toekomst door de interne markt en de Europese monetaire unie de prijsverschillen verminderen (prijsconvergentie), leert de praktijk in de Verenigde Staten of in België en Luxemburg dat er nog lange tijd belangrijke verschillen tussen regionale of nationale prijsniveaus kunnen blijven bestaan.

Voorts kunnen KKP worden gebruikt om het BBP van landen als de Verenigde Staten en Argentinië met elkaar te vergelijken ook al bestaat er een vaste wisselkoersverhouding tussen de Argentijnse peso en de Amerikaanse dollar (1 peso = 1 $). In de Verenigde Staten zijn aanbevelingen gedaan om regionale KKP te gebruiken om de armoede-niveaus met elkaar te vergelijken. Bovendien gebruikt de Amerikaanse regering KKP om voor haar ambtenaren die op verschillende standplaatsen in het land werken, de kosten van levensonderhoud aan te passen.

De totstandkoming van de Europese monetaire unie tast de relevantie van KKP op Europees niveau dus geenszins aan. Ze zullen een waardevol economisch hulpmiddel blijven.