Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0280/00 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. Richtlijn betreffende hernieuwbare energiebronnen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0280/00 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. Richtlijn betreffende hernieuwbare energiebronnen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0280/00

van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie

(3 februari 2000)

Betreft: Richtlijn betreffende hernieuwbare energiebronnen

De Commissie is er nogmaals niet in geslaagd om een voorstel voor een richtlijn in te dienen betreffende de toegang van producten van hernieuwbare energiebronnen tot de interne elektriciteitsmarkt, als

gevolg van het ontbreken van een dialoog met de degenen die deze sector bevorderen en de sector hernieuwbare energiebronnen, hetgeen bovendien tot heftig protest heeft geleid bij de KMO's van deze sector en de lidstaten met de meest ambitieuze steunmaatregelen. Kan de Commissie meedelen of zij voornemens is behalve de verantwoordelijken inzake het energiebeleid in de lidstaten ook de vertegenwoordigers van de sector hernieuwbare energiebronnen te raadplegen, teneinde te voorkomen dat de steun- en harmonisatiemaatregelen opnieuw met elkaar in botsing komen?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(28 februari 2000)

In maart 1999 heeft de Commissie een werkdocument ingediend getiteld Elektriciteit uit duurzame bron en de interne markt voor elektriciteit(1). Met dit document werd beoogd de vele keuzemogelijkheden te belichten die er voor de Gemeenschap zijn ten aanzien van de opwekking van elektriciteit uit duurzame bron en de interne markt voor elektriciteit. Voor de publikatie van dit werkdocument heeft de Commissie uitvoerig overleg gepleegd met alle betrokken partijen waaronder vertegenwoordigers van alle sectoren van de sector hernieuwbare energie (wind, zonne-energie, waterkracht en biomassa). Bovendien werd het Raadgevend Comité voor energie, waarin de sector hernieuwbare energie vertegenwoordigd is, over de problematiek geraadpleegd en heeft het een advies uitgebracht.

Na de publikatie van het voornoemde werkdocument ontving de Commissie opnieuw veel commentaar van de sector hernieuwbare energie en andere betrokken partijen. Naar aanleiding daarvan heeft zij verder onderzoek verricht en nadere discussies gehouden. In het werkdocument had de Commissie namelijk duidelijk gemaakt dat zij enkel in het licht van de reacties op het werkdocument een definitieve beslissing over de problematiek zou nemen. Bovendien heeft het Raadgevend Comité voor energie dit punt opnieuw uitvoerig besproken en zal het spoedig zijn advies uitbrengen. Uitvoerige besprekingen in de werkgroep van het Comité met alle sectoren van de sector hernieuwbare energie hebben reeds plaatsgevonden.

Wanneer de Commissie een definitieve beslissing neemt, zal zij alle zienswijzen in acht nemen, waaronder die van de sector hernieuwbare energie, die in dat opzicht van bijzonder belang zijn.

(1) SEC(1999) 470.