Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0377/00 van John McCartin (PPE-DE) aan de Commissie. Belastingvrijstelling voor kleine ondernemingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0377/00 van John McCartin (PPE-DE) aan de Commissie. Belastingvrijstelling voor kleine ondernemingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0377/00

van John McCartin (PPE-DE) aan de Commissie

(14 februari 2000)

Betreft: Belastingvrijstelling voor kleine ondernemingen

Kan de Commissie toelichten of zij wetgevingsvoorstellen voorbereidt waarbij kleine ondernemingen worden vrijgesteld van de verplichting tot voorafgaande toestemming van de Commissie voor overheidssteun? Zo ja, omvatten deze voorstellen dan ook belastingvrijstelling? Wanneer zullen deze voorstellen worden afgerond?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(22 maart 2000)

De Commissie is uit hoofde van Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (thans artikelen 87 en 88) op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen(1) gemachtigd om door middel van een verordening bepaalde horizontale steunmaatregelen vrij te stellen van de aanmeldingsprocedure. De door deze verordening bestreken categorieën omvatten steun aan kleine en grote ondernemingen (MKB).

Op 28 juli 1999 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een ontwerpverordening inzake vrijstelling voor steunmaatregelen ten behoeve van het MKB die binnenkort in het Publicatieblad zal worden bekendgemaakt. De Commissie is voornemens de verordening in juli 2000 goed te keuren.

In de verordening zullen de criteria worden vastgesteld op basis waarvan bepaalde steunmaatregelen ten behoeve van het MKB worden vrijgesteld van de aanmeldingsprocedure. Deze criteria zijn van toepassing ongeacht de vorm van de toegekende steun en gelden derhalve ook voor belastingverlagingen en -vrijstellingen ten gunste van het MKB.

(1) PB L 142 van 14.5.1998.