Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0481/00 van Alejandro Cercas (PSE) aan de Commissie. Bedrag dat de regio Extremadura in het kader van het communautair-initiatiefprogramma Urban zal ontvangen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0481/00 van Alejandro Cercas (PSE) aan de Commissie. Bedrag dat de regio Extremadura in het kader van het communautair-initiatiefprogramma Urban zal ontvangen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0481/00

van Alejandro Cercas (PSE) aan de Commissie

(24 februari 2000)

Betreft: Bedrag dat de regio Extremadura in het kader van het communautair-initiatiefprogramma Urban zal ontvangen

Kan de Commissie op grond van de ramingen waarover zij beschikt mededelen hoeveel de Spaanse regio Extremadura in het kader van het communautair-initiatiefprogramma Urban zal ontvangen?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(24 maart 2000)

Verwacht wordt dat de richtsnoeren betreffende het communautair initiatief URBAN door de Commissie zullen aangenomen worden tegen eind maart of begin april 2000. De lidstaten wordt verzocht om voorstellen in te dienen bij de Commissie binnen zes maanden na publicatie van de richtsnoeren in het Publicatieblad.

Het communautair initiatief wordt gezamenlijk gefinancierd door de lidstaat, via nationale middelen, en de Commissie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het bedrag dat het EFRO voor de periode 2000-2006 aan URBAN besteedt, bedraagt 700 miljoen, tegen prijzen van 1999. De kredieten voor de afzonderlijke lidstaten worden toegewezen op basis van het aantal inwoners, het aantal werklozen en het aantal langdurig werklozen in de betrokken stedelijke gebieden. De indicatieve toewijzing voor Spanje bedraagt 106 miljoen. Bovendien specificeert het richtsnoer het aantal gebieden waarin het communautair initiatief toegepast wordt. Voor Spanje zijn dit acht gebieden.

De richtsnoeren bepalen niet aan welke regio de financiële middelen toegewezen worden. Krachtens het subsidiariteitsbeginsel moeten de lidstaten zelf stedelijke gebieden voorstellen voor bijstand uit URBAN. Wel moeten de voorgestelde programma's voldoen aan de voorwaarden, criteria en prioriteiten die in de richtsnoeren vastgesteld zijn en moeten die programma's binnen de toegewezen financiële middelen blijven.