Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0501/00 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad. Arbeidsuren van het personeel van de Raad.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0501/00 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad. Arbeidsuren van het personeel van de Raad.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0501/00

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad

(25 februari 2000)

Betreft: Arbeidsuren van het personeel van de Raad

Wat zijn de arbeidsuren van het personeel van de Raad, met name het totaal aantal uren per week en de dagelijkse begin- en einduren? Welke regelingen worden aan het personeel voorgesteld voor flexibele arbeidstijd?

Antwoord

(18 mei 2000)

De Raad deelt het geachte parlementslid mee dat de arbeidsduur voor het personeel van de Raad wordt bepaald door titel IV, hoofdstuk I, artikel 55 tot en met 56 ter, van het Statuut van toepassing op de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Volgens deze artikelen kan de normale arbeidsduur niet meer dan 42 uur per week bedragen, overeenkomstig een door het tot aanstelling bevoegde gezag vastgesteld rooster. Bij het secretariaat-generaal van de Raad voorziet dit rooster in een arbeidstijd van ten minste 37,5 uur per week bij voltijdse werkzaamheden, die aanvangen tussen 8.00 en 8.45 uur en eindigen om 17.00 uur, met een lunchpauze tussen 12.15 en 14.15 uur, afhankelijk van de aankomsttijd, met dien verstande dat de vergaderingen desondanks kunnen uitlopen tot 18.00 uur.

De Raad wenst tevens te verduidelijken dat artikel 55, eerste alinea, van het genoemde Statuut eveneens bepaalt dat de ambtenaren in actieve dienst op ieder ogenblik ter beschikking van hun instelling staan; het totale aantal aan een ambtenaar opgedragen overuren mag echter niet meer dan 150 per periode van zes maanden bedragen (artikel 56). Voorts lijkt het nuttig erop te wijzen dat in het kader van de reeds vermelde bepalingen het ritme van de werkzaamheden van de ambtenaren en personeelsleden van het secretariaat-generaal van de Raad nauw samenhangt met, en afhankelijk is van de omvang en het ritme van de werkzaamheden van de Raad zelf; de gegevens waarom in de vraag wordt verzocht, moeten dan ook eerder indicatief dan strikt mathematisch worden bezien. Zo werkt het grootste deel van het personeel dat rechtstreeks belast is met de voortgang van de werkzaamheden van de Raadsinstanties, in de praktijk minstens tot 18 uur. Tenslotte wordt in het kader van het lopende beraad over de arbeidsomstandigheden van de ambtenaren van het secretariaat-generaal gestudeerd op een plan tot hervorming van de werktijden.