Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0540/00 van Marialiese Flemming (PPE-DE) aan de Commissie. WHO - landbouw, milieu.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0540/00 van Marialiese Flemming (PPE-DE) aan de Commissie. WHO - landbouw, milieu.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0540/00

van Marialiese Flemming (PPE-DE) aan de Commissie

(21 februari 2000)

Betreft: WHO landbouw, milieu

Hoewel de onderhandelingen in Seattle over een veelomvattende WHO-ronde zonder resultaat gebleven zijn, staat vast dat over de onderwerpen van de zogenoemde built-in-agenda, namelijk landbouw en dienstverleningen, in elk geval onderhandeld zal worden. Onzekerheid bestaat er daarentegen over de vraag hoe de onderhandelingen over een nieuwe WHO-ronde verder zullen gaan.

Is de in Seattle door de Europese Commissie gegeven veelomvattende aanzet voor de nieuwe WHO-ronde nog steeds van kracht?

Hoe denkt de Europese Commissie met de noodzaak van opneming van de milieuproblematiek in een nieuwe WHO-ronde rekening te houden?

Welke stappen zal de Europese Commissie nemen om met de integratie van de NGO's in het WHO-kader rekening te houden?

Zal de Commissie alle informatie die op de onderhandelingen betrekking heeft aan het Europees Parlement doorgeven?

Antwoord van de heer Lamy namens de Commissie

(20 maart 2000)

Zoals het geachte parlementslid bekend, is de zienswijze van de Gemeenschap met betrekking tot de nieuwe ronde van WTO-handelsbesprekingen bevestigd door de Raad, en tevens door het Parlement in zijn resolutie van 15 december 1999. De algemene aanpak voor de nieuwe ronde blijft dus geldig.

Deze houdt mede in dat de WTO aandacht moet schenken aan legitieme handelsgerelateerde kwesties, zoals bijvoorbeeld het milieu. Al is dit een controversieel punt, de Commissie is ervan overtuigd dat de fundamentele doelstellingen geldig blijven. Zij beraadt zich er thans op, hoe zij dit onderwerp moet aanpakken bij haar voortgezette inspanningen om de nieuwe ronde een nieuw elan te geven. Bijvoorbeeld zou zij zich intensiever kunnen inspannen om de doelstellingen te verduidelijken, het vertrouwen van sommige handelspartners, met name ontwikkelingslanden, te versterken en te evalueren hoe deze fundamentele doelstellingen van de WTO het best kunnen worden bereikt.

In het kader van de voorbereiding op de start van de komende onderhandelingen wordt tevens een beoordeling gemaakt van de gevolgen voor de duurzaamheid, die mede inhoudt dat het potentiële milieueffect van verdere liberalisering en wijziging van de WTO-regels wordt onderzocht. Het Parlement wordt van de voortgang van dit project op de hoogte gehouden, en Parlementsleden zijn uitgenodigd voor bijeenkomsten over dit onderwerp met lidstaten en met organisaties van de civiele samenleving.

De Commissie streeft ernaar niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en organisaties van de civiele samenleving bij deze activiteiten te betrekken, zowel op WTO-niveau als op het niveau van de Gemeenschap. Het Commissielid dat met handel is belast heeft vóór de bijeenkomst in Seattle enkele malen overleg gepleegd met NGO's. In WTO-verband heeft de Commissie voorstellen gedaan inzake versterking van de transparantie met betrekking tot de beschikbaarstelling van documenten. Zij blijft zich beraden op methoden om de transparantie in de relaties met de NGO-gemeenschap en de dialoog met NGO's te versterken, zowel in de Gemeenschap als in WTO-verband.

Wat de informatieverstrekking aan het Parlement betreft: het is het geachte parlementslid bekend dat de Commissie zich ertoe heeft verbonden op regelmatige basis documenten en informatie aan het Parlement te verstrekken, zowel in de voorbereidingsfase als gedurende de onderhandelingen.