Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0663/00 van Martin Schulz (PSE) aan de Commissie. Gebeurtenissen rond de Leuna raffinaderij in de Bondsrepubliek Duitsland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0663/00 van Martin Schulz (PSE) aan de Commissie. Gebeurtenissen rond de Leuna raffinaderij in de Bondsrepubliek Duitsland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0663/00

van Martin Schulz (PSE) aan de Commissie

(29 februari 2000)

Betreft: Gebeurtenissen rond de Leuna raffinaderij in de Bondsrepubliek Duitsland

1. Heeft de Commissie de evaluatie van de mededingingssituatie in verband met de bouw van de Leuna raffinaderij in Duitsland volledig afgesloten? Is de Commissie ervan overtuigd dat de verantwoordelijke instanties in Duitsland de zaak nu volgens de regels afwikkelen en uitvoeren?

2. Is de Commissie ervan op de hoogte dat in het kabinet van de bondskanselier stukken zouden kunnen zijn verdwenen die verband houden met de steunverlening aan de Leuna raffinaderij? Heeft de Commissie maatregelen getroffen om te onderzoeken of met deze gebeurtenissen ook belangen van de EU zijn gemoeid, met name met betrekking tot de mogelijkheid te toetsen of de vergunningen op rechtmatige wijze zijn of worden verstrekt?

3. Heeft de Commissie reeds contact opgenomen met de instanties in de bondsrepubliek Duitsland, om te bezien of bij de eventueel verdwenen dossiers en gewiste bestanden ook documenten zaten waarvan de EU-instanties duplicaten hebben, of althans documenten die de Commissie kan helpen terugvinden?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(21 maart 2000)

1. In het kader van haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de controle op steunmaatregelen van de staten uit hoofde van artikel 87 en 88 (voorheen de artikelen 92 en 93) van het EG-Verdrag, onderzoekt de Commissie momenteel of de kosten voor de bouw van de Leuna 2000 raffinaderij door Elf kunstmatig werden verhoogd. Elf heeft wellicht steunbedragen ontvangen die het voor Oost-Duitsland toegestane steunplafond van 35 % overschrijden. Met betrekking tot het onderzoek naar mogelijk gepleegde fraude in verband met de toekenning van staatssteun zij vermeld dat dergelijke onderzoeken onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen. De Commissie zal de resultaten van dergelijke onderzoeken aandachtig bestuderen om na te gaan of zij hieruit conclusies moet trekken.

2. De Commissie is op de hoogte van beschuldigingen dat enkele stukken zouden zijn verdwenen uit het kabinet van de bondskanselier die verband houden met de Leuna raffinaderij. Dergelijke gebeurtenissen doen echter niets af aan de verplichtingen van een lidstaat om de Commissie alle informatie te verstrekken welke noodzakelijk is om de verenigbaarheid van de steun te toetsen.

3. De Commissie is bereid om de Duitse autoriteiten te helpen bij hun onderzoek en alle informatie te verstrekken in verband met handelingen die mogelijk als strafbaar moeten worden aangemerkt, met als enig voorbehoud de noodzaak belemmeringen van de goede werking en de onafhankelijkheid van de Gemeenschappen te vermijden.