Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0705/00 van Nelly Maes (Verts/ALE) aan de Raad. Wijziging AWBZ-wetgeving in Nederland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0705/00 van Nelly Maes (Verts/ALE) aan de Raad. Wijziging AWBZ-wetgeving in Nederland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0705/00

van Nelly Maes (Verts/ALE) aan de Raad

(2 maart 2000)

Betreft: Wijziging AWBZ-wetgeving in Nederland

In Nederland valt iedereen onder de voorzieningen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Per 1 januari 2000 worden Nederlanders die in het buitenland wonen en niet bij een ziekenfonds verzekerd zijn, uitgesloten van de AWBZ-voorzieningen. Nederlanders in de Belgische federatie kunnen zich echter niet aansluiten bij een ziekenfonds omdat de Belgische sociale wetgeving dit onverenigbaar acht met de Nederlandse AWBZ-voorzieningen.

Hier is duidelijk sprake van een Catch 22-situatie: de Nederlanders woonachtig in de Belgische federatie moeten zich aansluiten bij een ziekenfonds om recht te hebben op de AWBZ-voorzieningen, maar de Belgische ziekenfondsen weigeren hen als leden omdat ze recht hebben op AWBZ-uitkeringen.

1. Druist de beslissing van de Nederlandse regering om Nederlanders die in het buitenland wonen en niet bij een ziekenfonds verzekerd zijn, per 1 januari 2000 uit te sluiten van de AWBZ-voorzieningen in tegen de Europese regelgeving, onder meer de mogelijkheid van het zich vrij vestigen van burgers en patiënten in andere EU-lidstaten (arrest van het Europees Hof van 28 april 1998, zaak nr. C-158/96)? a) Zo ja, welke stappen zal de Raad zetten om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan deze situatie? b) Zo neen, vindt de Raad dan dat de Nederlandse maatregel geen afbreuk doet aan de Europese regelgeving, onder meer de mogelijkheid van het zich vrij vestigen van burgers en patiënten in andere EU-lidstaten (arrest van het Europees Hof van 28 april 1998, zaak nr. C-158/96)?

2. Is de beslissing van de Nederlandse overheid in strijd met het vertrouwensbeginsel, vermits de betrokkenen zich te goeder trouw in het buitenland hebben gevestigd in de wetenschap een volledige ziektekostenverzekering door de AWBZ te behouden? Zo neen, vindt de Raad dan dat de Nederlandse maatregel geen afbreuk doet aan het vertrouwensbeginsel?

Antwoord

(2 mei 2000)

De door de Geachte Afgevaardigde gestelde vraag valt niet onder de bevoegdheden van de Raad. Overeenkomstig het Verdrag is het aan de Commissie om toe te zien op de toepassing van het Gemeenschapsrecht, en in voorkomend geval bij de Raad dan wel tegelijk bij het Europees Parlement en de Raad wetgevingsvoorstellen in te dienen over de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen.