Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0800/00 van Thierry Cornillet (PPE-DE) aan de Commissie. Oproep om voorstellen in te dienen voor het geïntegreerd terugkeerprogramma naar Bosnië-Herzegovina (Obnova 2000).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0800/00 van Thierry Cornillet (PPE-DE) aan de Commissie. Oproep om voorstellen in te dienen voor het geïntegreerd terugkeerprogramma naar Bosnië-Herzegovina (Obnova 2000).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0800/00

van Thierry Cornillet (PPE-DE) aan de Commissie

(16 maart 2000)

Betreft: Oproep om voorstellen in te dienen voor het geïntegreerd terugkeerprogramma naar Bosnië-Herzegovina (Obnova 2000)

In het kader van het geïntegreerd terugkeerprogramma Obnova 2000 heeft de Europese Commissie een oproep gedaan om voorstellen in te dienen (SCR-E/110826/D/G/BH) voor projecten voor huisvesting, overeenkomstige infrastructuur en maatregelen om de duurzaamheid te verzekeren.

De oproep is op 3 februari in het Publikatieblad verschenen(1), en het tijdschema voor de selectieprocedure voorziet dat de aanmeldingsbrief van de belangstellende organisaties die de oproep wensen te beantwoorden, verstuurd moet worden vóór 9 februari om 16.00 uur.

Organisaties die zich kandidaat stellen voor dat soort programma's hebben dikwijls meerdere leden die over verschillende streken verspreid zijn. Bovendien vergt raadpleging van de leden om een gemeenschappelijke doelstelling te kunnen vastleggen, een ernstige dialoog afgezien nog van de korte termijn van zes dagen die ze krijgen (en waar ook een weekeinde in valt).

1. Hoe is de korte termijn (van 4 werkdagen) te verantwoorden, gezien de belangrijkheid van de projecten die uitgevoerd moeten worden (tussen 1 en 3 miljoen)?

2. De oproep stelt als uiterste termijn voor het opsturen van de aanmeldingsbrief de 9de februari om 16.00 uur vast, en als voorwaarde voor de ontvankelijkheid dat hij diezelfde 9de februari om 16.00 uur ontvangen moet zijn hoe is die verstrooidheid te verklaren?

(1) PB C 31 van 3.2.2000, blz. 5.

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(18 april 2000)

De Obnova-oproep tot het indienen van voorstellen SCR-E/110826/D/G/BH, met het oog op de financiering van huisvesting, daarmee verband houdende, geïntegreerde infrastructuur en maatregelen om duurzaamheid te verzekeren, werd op 26 januari 2000 op de website van de Commissie gepubliceerd en op 3 februari 2000 in het Publicatieblad(1). In die oproep werden de organisaties die belangstelling hadden om aan deze procedure deel te nemen, verzocht om voor 9 februari 2000 intentieverklaringen aan de dienst voor technische bijstand van de Commissie te Sarajevo op te sturen. In die oproep werd als uiterste termijn voor de ontvangst van de projectvoorstellen 21 maart 2000 aangegeven, met de nadere aanduiding dat de dossiers in verband met deze oproep tot het indienen van voorstellen uitsluitend ter beschikking zouden worden gesteld van organisaties die uiterlijk op 9 februari 2000 het voornemen hadden geuit om deel te nemen.

De oproep om voorstellen in te dienen werd veel eerder op de website van de Commissie gepubliceerd dan dat hij in het Publicatieblad werd bekend gemaakt, daar de tekst voor deze laatste publicatie in andere officiële talen van de Gemeenschap moest worden vertaald. In de regel tracht de Commissie ervoor te zorgen dat de oproepen om voorstellen in te dienen min of meer gelijktijdig op haar website en in het Publicatieblad worden bekend gemaakt. In dit geval werd echter, aangezien de geïntegreerde terugkeerprogramma's op gang gebracht moesten worden, besloten om de oproep op de website te publiceren, voordat hij in het Publicatieblad werd bekend gemaakt, hetgeen zo spoedig mogelijk daarna gebeurd is. Men dient zich te realiseren dat de overgrote meerderheid van organisaties die belangstelling hebben voor dergelijke oproepen, er thans de voorkeur aan geeft het Internet te raadplegen, als bron van informatie voor communautaire financieringskansen. Op grond van de cijfers in het verleden wordt de aanbestedingssite van de Gemeenschappelijke Dienst van de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen momenteel naar schatting door 200.000 tot 300.000 mensen per maand geraadpleegd. Derhalve hadden de gegadigden de beschikking over twee weken, oftewel 10 werkdagen, voor de voorbereiding en opstelling van hun interventieverklaringen of aanmeldingsbrieven, hetgeen meer dan genoeg is voor de voorbereiding en indiening van een eenvoudige aanmeldingsbrief. De Commissie vestigt de aandacht op het feit dat de betrokken organisaties, toen zij hun interventieverklaring of aanmeldingsbrief moesten indienen, daarin geen gedetailleerde informatie behoefden op te geven, noch over potentiële projectvoorstellen, noch over hun personeel. Die gegevens moesten pas worden verstrekt bij de indiening van de volledige voorstellen -uiterlijk op 21 maart 2000- waardoor de leden van de betrokken organisaties ruimschoots de tijd hadden om voorbereidende besprekingen te houden.

Wat de tijd en de datum voor de indiening van de interventieverklaringen of aanmeldingsbrieven betreft, wil de Commissie erop wijzen dat deze oproep om voorstellen in te dienen de belanghebbende partijen klaarblijkelijk niet in verwarring heeft gebracht. Na de verstrijking van de termijn, werden geen interventieverklaringen of aanmeldingsbrieven meer ontvangen, die voor de uiterste datum waren verzonden.

(1) PB C 31 van 3.2.2000.