Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0842/00 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Ramp met de Erika en milieuaansprakelijkheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0842/00 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Ramp met de Erika en milieuaansprakelijkheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0842/00

van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie

(21 maart 2000)

Betreft: Ramp met de Erika en milieuaansprakelijkheid

In het parlementaire debat op 2 maart 2000 over de mondelinge vraag betreffende de schipbreuk met de Erika vroeg ik Commissaris Fischler:

1. hoe hij de kansen inschatte om schadevergoeding te krijgen van de eigenaars van zowel het schip als de lading, waarom het Parlement al eerder had gevraagd,

2. of dit soort maritieme ongevallen zou worden meegenomen in de voorstellen van de Commissie voor een richtlijn inzake milieuaansprakelijkheid, opdat het beginsel de vervuiler betaalt in de toekomst resoluut kan worden toegepast.

De Commissaris heeft geen van deze vragen beantwoord.

Kan de Commissie dat nu doen?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(11 mei 2000)

1. Schadevergoeding voor slachtoffers van de ramp met de Erika wordt geregeld door twee internationale verdragen: het internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie van 1969, zoals gewijzigd in 1992, en het internationaal verdrag ter oprichting van een internationaal fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie van 1971, zoals gewijzigd in 1992. Deze verdragen waarborgen dat slachtoffers schadevergoeding kunnen krijgen zonder dat

zij een fout of nalatigheid van de scheepseigenaar hoeven te bewijzen en zonder rekening te hoeven houden met de solvabiliteit van de eigenaar (gezien de verplichte verzekering voor eigenaars van tankers). Er zal dus schadevergoeding beschikbaar zijn, die weliswaar tot bepaalde maximumbedragen is beperkt. Voor de scheepseigenaar is de maximale schadevergoeding in dit geval beperkt tot circa 13 miljoen, wegens de betrekkelijk geringe tonnenmaat van de Erika. Verdere schadevergoeding wordt verstrekt uit het fonds, dat gezamenlijk wordt gefinancierd door de afnemers van de olie, en bedraagt in totaal maximaal 185 miljoen. Indien de schadevergoedingseisen dat bedrag overschrijden, worden alle claims naar verhouding verminderd. Het is nog niet bekend of dat bij de Erika het geval zal zijn. De kans op volledige schadevergoeding van de Erika-slachtoffers wordt aanzienlijk verhoogd door de toezegging van Total-Fina en de Franse regering om af te zien van vergoeding van hun kosten tot alle andere eisers zijn betaald.

2. Het witboek betreffende milieuaansprakelijkheid(1) verwijst in punt 4.8 naar bestaande internationale aansprakelijkheidsregelingen. In het algemeen wordt opgemerkt dat de relatie tussen de communautaire aansprakelijkheidsregeling en internationale aansprakelijkheidsverdragen verder moet worden verduidelijkt. In verband met verontreiniging door olie wordt verwezen naar een op 21 maart 2000 aangenomen mededeling van de Commissie betreffende de veiligheid van olietankers(2), waarin een aantal mogelijke maatregelen wordt onderzocht om de voor verontreiniging door olie bestaande aansprakelijkheids- en schadevergoedingsregeling te verbeteren. In de loop van dit jaar zal een nieuwe mededeling met nadere voorstellen ter zake worden ingediend.

(1) COM(2000) 66 def.

(2) COM(2000) 142 def.