Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0919/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Windhonden in Spanje en Ierland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0919/00 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Windhonden in Spanje en Ierland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0919/00

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(25 maart 2000)

Betreft: Windhonden in Spanje en Ierland

Windhonden die voor hondenraces in Ierland zijn gefokt, worden vaak afgemaakt of naar Spanje uitgevoerd als zij aan het einde van hun wedstrijdcarrière zijn gekomen. In Spanje worden deze dieren vaak slecht behandeld, maar de Spaanse autoriteiten zien er niet op toe dat aan bepaalde eisen wordt voldaan.

In het verleden heeft Ierland EU-subsidie ontvangen voor steun aan windhondenfokkers. Kan de Commissie verzekeren dat dit niet langer het geval is? Kan de Commissie tevens mededelen welke maatregelen zij treft, of voornemens is te treffen, om een einde te maken aan de slechte behandeling van windhonden in Ierland en Spanje, met name van oude en/of zieke honden?

Gecombineerd Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0826/00 en E-0919/00

(19 april 2000)

De Commissie is erg bekommerd om het welzijn van dieren en beschouwt dit als een belangrijke prioriteit. Er bestaan communautaire voorschriften betreffende de bescherming van dieren, inclusief honden, tijdens het vervoer en het gebruik ervan voor onderzoekdoeleinden.

Op grond van het aan het EG-Verdrag gehechte protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, moeten de Gemeenschap en de lidstaten bij de formulering en de uitvoering van het beleid van de Gemeenschap op het gebied van landbouw, vervoer, interne markt en onderzoek, ten volle rekening houden met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren, onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed.

Daarentegen bestaan geen communautaire voorschriften voor het houden van (wind)honden of het organiseren van (wind)hondenwedstrijden in de lidstaten. Bijgevolg behoren deze aspecten tot de exclusieve bevoegdheid van de betrokken lidstaten. Aangezien het aan de afzonderlijke lidstaten is om een oplossing voor dit probleem te vinden, kan de Commissie niets anders dan de bevoegde autoriteiten aan te manen ervoor te zorgen dat een einde komt aan de slechte behandeling van honden waarnaar het geachte parlementslid verwijst.

De Commissie kan bevestigen dat er momenteel geen communautaire steun wordt verleend voor investeringen in de windhondenfokkerij of in windhondenwedstrijden. Mogelijk is voor andere doeleinden communautaire steun toegekend aan bedrijven, personen of verenigingen die in de Gemeenschap windhonden fokken of bij windhondenwedstrijden betrokken zijn. In dergelijke gevallen wordt voor de communautaire financiering niet als voorwaarde gesteld dat de begunstigden geen windhonden mogen fokken of windhondenwedstrijden mogen organiseren, en de Commissie heeft geen gegevens over dergelijke begunstigden.