Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0976/00 van Ursula Schleicher (PPE-DE) aan de Commissie. Voortzetting van de bouwprojecten in het natuurpark Sintra-Cascais (Portugal).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0976/00 van Ursula Schleicher (PPE-DE) aan de Commissie. Voortzetting van de bouwprojecten in het natuurpark Sintra-Cascais (Portugal).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0976/00

van Ursula Schleicher (PPE-DE) aan de Commissie

(22 maart 2000)

Betreft: Voortzetting van de bouwprojecten in het natuurpark Sintra-Cascais (Portugal)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag E-1977/99(1) deelde mevrouw Wallström mede dat zij de door mij aan de orde gestelde zaak had geregistreerd en de Portugese autoriteiten om opheldering had gevraagd.

Weet de Commissie dat genoemde bouwprojecten met name in de gebieden van Cabo Raso en Abano ondanks andersluidende verklaringen van de bevoegde nationale instanties worden voortgezet en reeds aanzienlijke schade hebben aangebracht aan het natuurpark, die voor iedereen zichtbaar is en waarop ook de Portugese media meermaals hebben gewezen?

(1) PB C 219 E van 1.8.2000, blz. 57.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(19 april 2000)

De Commissie kan het geachte parlementslid meedelen dat de zaak waarnaar zij verwijst, namelijk de verwezenlijking van twee bouwprojecten respectievelijk in de gebieden van Cabo Raso en Abano, die gelegen zijn in het door de Portugese autoriteiten als gebied van communautair belang voorgestelde Sintra-Cascais, is geregistreerd onder het nummer 1999/2275.

Naar aanleiding van het onderzoek van de zaak heeft de Commissie de aandacht van de Portugese autoriteiten bij brief van 4 januari 2000 gevestigd op de verplichtingen die voortvloeien uit Richtlijn 92/43/EEG (habitats)(1) en Richtlijn 85/337/EEG (effectbeoordeling)(2). In dezelfde brief heeft de Commissie eveneens de Portugese autoriteiten gevraagd hun beoordeling van de situatie nader toe te lichten. De Portugese autoriteiten hebben de Commissie geen antwoord gegeven.

Tijdens de bijeenkomst van 21 maart 2000 heeft de Commissie, omdat zij van mening was dat bij de uitvoering van de projecten in kwestie de bepalingen van de bovenvermelde richtlijnen niet werden nageleefd, besloten de zaak te behandelen overeenkomstig artikel 226 (ex-artikel 169) van het EG-Verdrag.

(1) PB L 206 van 22.7.1992.

(2) PB L 175 van 5.7.1985.