Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1364/00 van Marielle De Sarnez (PPE-DE) aan de Commissie. Levenslang leren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1364/00 van Marielle De Sarnez (PPE-DE) aan de Commissie. Levenslang leren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1364/00

van Marielle De Sarnez (PPE-DE) aan de Commissie

(4 mei 2000)

Betreft: Levenslang leren

Is de Europese Commissie van plan, aangezien voortdurende vorming en toegang tot de nieuwe technologieën prioritair verklaard zijn om elke burger in de mogelijkheid te stellen om te werken in de informatie- en kennismaatschappij, om een EU-programma in te voeren dat het levenslang leren aanmoedigt?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(26 juni 2000)

Levenslang leren wordt reeds in een aantal programma's en initiatieven van de Gemeenschap bevorderd. Na het Europees jaar voor onderwijs en scholing tijdens het gehele leven in 1996 is in de nieuwe fase van de programma's van de Gemeenschap op het gebied van onderwijs (Socrates), beroepsopleiding (Leonardo da Vinci) en jongerenbeleid (Jeugd) een veel duidelijkere plaats voor levenslang leren ingeruimd.

De Commissie werkt momenteel aan een tweetal nieuwe initiatieven die rechtstreeks met levenslang leren te maken hebben. Het gaat daarbij om een mededeling over e-leren, die in computeralfabetisme en brede mogelijkheden voor alle burgers om te leren beoogt te voorzien en een mededeling over Levenslang leren voor een actief burgerschap in een Europa van de kennis. Het doel van de laatste mededeling is om vooral in het verlengde van de conclusies van de Top te Lissabon impulsen te geven aan de Europese werkzaamheden in verband met de implementatie van levenslang leren, om de vorderingen in de lidstaten en op het niveau van de Gemeenschap bij de ontwikkeling van het levenslang leren op een rijtje te zetten, om een conceptueel kader uit te werken waarin de uitdagingen en actiepunten op een rijtje zijn gezet, en om in de vorm van doelstellingen, benchmarks of op indicatoren en gegevens stoelende richtsnoeren aanbevelingen voor werkzaamheden te doen.

Daarnaast worden in het kader van doelstelling 3 door het Europees Sociaal Fonds financiële middelen verstrekt voor levenslang leren. Voor vernieuwende benaderingswijzen op het gebied van het levenslang leren is tevens steun beschikbaar in het kader van het Gemeenschapsinitiatief EQUAL. Levenslang leren wordt voorts ook bevorderd door de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren (het proces van Luxemburg). Aan de hand van deze richtsnoeren werken de lidstaten tezamen met de sociale partners aan de ontwikkeling van het levenslang leren, waarbij uitgegaan wordt van een brede definitie van levenslang leren en vervolgens concrete doelstellingen worden vastgelegd.

Aan de bevordering van het levenslang leren wordt tevens aandacht besteed in de onder het derde, vierde en vijfde kaderprogramma vallende programma's op onderzoeksgebied en met name in het op onderzoek en technologische ontwikkeling gerichte DELTA-programma op het gebied van leertechnologieën en telematicatoepassingen voor onderwijs en scholing en in het gedeelte van het IST-programma

(IST technologieën van de informatiemaatschappij) dat gewijd is aan de toepassingen voor onderwijs en scholing. De oproep tot het indienen van voorstellen van februari 2000 is in het bijzonder op de lerende burger gericht en brengt koppelingen aan tussen nieuwe technologieën, benaderingswijzen, methoden en diensten om de motivatie voor levenslang leren en de toegang tot levenslang leren voor de bevolking op een zo breed mogelijke schaal te bevorderen.

In het verlengde van de op 23 en 24 maart 2000 gehouden Europese Raad te Lissabon zijn in het door de Commissie voorgestelde actieplan voor het eEurope-initiatief expliciet twee doelstellingen opgenomen waaraan gewerkt zal moeten worden, namelijk de voorbereiding van jongeren op het digitale tijdperk en werken in de op kennis gebaseerde economie.