Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1370/00 van Jules Maaten (ELDR) aan de Commissie. Tabak - Communautair fonds voor onderzoek en informatie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1370/00 van Jules Maaten (ELDR) aan de Commissie. Tabak - Communautair fonds voor onderzoek en informatie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1370/00

van Jules Maaten (ELDR) aan de Commissie

(19 april 2000)

Betreft: Tabak Communautair fonds voor onderzoek en informatie

1. Kan de Commissie bevestigen dat jaarlijks 2 % van het bedrag bestemd als premies voor tabak (hoofdstuk B1-17 van de begroting), dat wil zeggen ongeveer 20 miljoen, wordt toegevoegd aan het Communautair Fonds voor Onderzoek en Informatie betreffende tabak (B1-175), zoals aangekondigd door de Raad?

2. Kan de Commissie aangeven of sedert 1997 projecten zijn uitgeschreven in het kader van dit fonds?

3. Kan de Commissie aangeven aan welke projecten voor onderzoek en informatie over tabak deze middelen zijn uitgegeven in 1997-1999 en voor welke bedragen?

Gecombineerd Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie op de schritftelijke vragen P-1369/00 en P-1370/00

(15 juni 2000)

1. Het Communautair Fonds voor Onderzoek en Informatie betreffende tabak is opgericht op grond van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak(1). Dit artikel is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1636/98 van de Raad van 20 juli 1998(2). De doelstellingen van het fonds zijn verruimd en van de premie die de tabakstelers bij elke oogst ontvangen, is de inhouding ten behoeve van het fonds verdubbeld tot 2 %, wat momenteel een bedrag van 19 miljoen oplevert.

In de praktijk financiert de Commissie acties op grond van een ad hoc-lijn, onder de naam Communautair Fonds voor onderzoek en informatie (B1-185). De kredieten hiervoor zijn gelijk aan de geraamde werkelijke kosten tijdens het betrokken begrotingsjaar. De Commissie zorgt ervoor dat de kredieten/uitgaven van deze lijn de opbrengsten van de inhoudingen niet overschrijden.

2. Sinds 1997 heeft het fonds geen nieuwe projecten gefinancierd, maar met de beschikbare kredieten konden de lopende projecten worden gefinancierd, die zijn geselecteerd op basis van twee uitnodigingen tot het indienen van voorstellen in 1994 en 1996. Deze meerjarige projecten worden namelijk met jaarlijkse tranches gefinancierd.

De Commissie overweegt om in de volgende maanden nieuwe projecten op gang te brengen.

3. Wat de derde vraag betreft: hieronder de lopende projecten en de toegekende middelen voor de jaren 1997 tot en met 1999:

Onderzoek:

- 1997: 2 747 666, voor de projecten 94/T/12, 94/T/19-24, 94/T/22, 96/T/18,96/T/66 en 96/T/67.

- 1998: 2 690 916, voor de projecten 94/T/12, 94/T/19-24, 94/T/22, 96/T/18, 96/T/24, 96/T/35, 96/T/55, 96/T/66 en 96/T/67.

- 1999: 2 385 727, voor de projecten 94/T/12, 94/T/19-24, 94/T/22, 96/T/18, 96/T/24, 96/T/35, 96/T/55, 96/T/66 en 96/T/67.

Voorlichting:

- 1997: 610 719,16, voor de projecten 96/I.T./13, 96/I.T./26, 96/I.T./28, 96/I.T./33, 96/I.T./37, 96/I.T./57 en 96/I.T./73.

- 1998: 1 311 027,30, voor de projecten 96/I.T./13, 96/I.T./26, 96/I.T./33, 96/I.T./36, 96/I.T./44, 96/I.T./55, 96/I.T./57, 97/I.T./12 en 97/I.T./33.

- 1999: 210 748,61, voor de projecten 96/I.T./28, 96/I.T./37, 97/I.T./3 en 97/I.T./33.

(1) PB L 215 van 30.7.1992.

(2) PB L 210 van 28.7.1998.