Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1384/00 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Het Zweedse model - een voorbeeld voor de gelijkstelling van vrouwen in de openbare sector.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1384/00 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Het Zweedse model - een voorbeeld voor de gelijkstelling van vrouwen in de openbare sector.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1384/00

van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie

(4 mei 2000)

Betreft: Het Zweedse model een voorbeeld voor de gelijkstelling van vrouwen in de openbare sector

In Zweden hebben in de loop van de jaren '90 voorbeeldige praktijken tot een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in de openbare sector geleid. Hierbij werd uitgegaan van een opleidings- en sensibiliseringsprogramma voor leidinggevend personeel op alle gebieden van de openbare sector. Aan dit programma is ook deelgenomen door de minister-president en alle leden van het kabinet.

Zal de Commissie maatregelen nemen om algemene bekendheid te geven aan deze voorbeeldige praktijken zodat de andere lidstaten en de kandidaatlanden zich hieraan kunnen oriënteren?

Via welke financiële instrumenten van de Europese Unie zouden dergelijke initiatieven gefinancierd kunnen worden?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(15 juni 2000)

De Commissie is het met de geachte afgevaardigde eens dat het Zweedse model voor de gelijkstelling van vrouwen in de openbare sector een groot succes is.

Het heeft dan ook als voorbeeld gediend in verscheidene projecten in het kader van Besluit 95/593/EG van de Raad van 22 december 1995 betreffende een communautair actieprogramma op middellange termijn inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen (1996-2000)(1), dat voorziet in de cofinanciering van initiatieven voor de verspreiding van modellen van voorbeeldige praktijken voor de gelijkstelling van vrouwen, onder andere in de openbare sector. Verder heeft de Commissie een conferentie over de gelijkstelling van vrouwen in de openbare sector gesteund waarop de Zweedse ombudsman het Zweedse systeem uitvoerig heeft gepresenteerd.

In het kader van het nieuwe kaderprogramma voor gelijke kansen voor de periode 2001-2005 is de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies een belangrijke prioriteit.(2)

Ter ondersteuning van het actieve gelijke-kansenbeleid voor beleidsfuncties van de Commissie kunnen de ambtenaren van de Commissie bewustmakingsopleidingen over gelijke kansen volgen. Binnenkort zal de Commissie een besluit goedkeuren over de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de comités en werkgroepen die haar adviseren.

(1) PB L 335 van 30.12.1995.

(2) [Door de Commissie goed te keuren op 30 mei].