Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1474/00 van Alejandro Agag Longo (PPE-DE) aan de Commissie. Hernieuwbare energiebronnen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1474/00 van Alejandro Agag Longo (PPE-DE) aan de Commissie. Hernieuwbare energiebronnen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1474/00

van Alejandro Agag Longo (PPE-DE) aan de Commissie

(11 mei 2000)

Betreft: Hernieuwbare energiebronnen

Hernieuwbare energiebronnen zijn een fundamentele doelstelling van de EU overeenkomstig de eind 1997 in het Protocol van Kyoto aangegane verplichtingen ter bestrijding van de klimaatverandering. Deze zijn dan ook in 1998 als een van de belangrijkste doelstellingen van het communautaire energie- en milieubeleid opgenomen in het Witboek inzake hernieuwbare energiebronnen van de Commissie dat ruime steun heeft gekregen van de Raad en het Europees Parlement.

Het is bekend dat de Commissie momenteel de laatste hand legt aan een voorstel voor een richtlijn ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen in het kader van de interne elektriciteitsmarkt. Het is de bedoeling dat dit voorstel in de komende weken wordt ingediend.

Is de Commissie niet van mening dat het mogelijk is dat het huidige ontwerp inzake richtlijnen betreffende overheidssteun voor het milieu om een samenhangend communautair kader vast te stellen ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen in het kader van de interne elektriciteitsmarkt, vooruitloopt op de inspanningen die momenteel door alle betrokkenen worden geleverd om een samenhangend communautair kader vast te stellen ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen in het kader van de interne elektriciteitsmarkt, aan deze inspanningen voorbijgaat of deze zelfs overbodig maakt? Is de Commissie niet van mening dat rekening moet worden gehouden met het feit dat de opwekking van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen momenteel aanzienlijk duurder is dan de opwekking van elektriciteit op basis van conventionele energiebronnen, zodat actieve bevordering en steun vereist is om te kunnen concurreren?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(26 juni 2000)

Op 10 mei 2000 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn betreffende de bevordering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt(1) goedgekeurd. Het strategische doel van het voorstel bestaat erin het aandeel elektriciteit uit duurzame energiebronnen op middellange termijn te doen toenemen en de toegang ervan tot de interne elektriciteitsmarkt te vergemakkelijken.

In dit voorstel (overweging nr. 18) wordt erkend dat staatssteun voor elektriciteit uit duurzame energiebronnen noodzakelijk zal zijn om de doelstellingen van de Gemeenschap betreffende de groei van deze sector te verwezenlijken, vooral zolang de kosten en baten van de gebruikte energiebronnen voor het milieu niet volledig in de elektriciteitsprijzen op de interne markt worden doorberekend.

De nationale regelingen voor steun voor elektriciteit uit duurzame energiebronnen vallen natuurlijk onder de bepalingen van het EG-Verdrag en inzonderheid van de artikelen 87 en 88 betreffende steunmaatregelen van de staten. De herziening van het communautaire kader inzake overheidssteun voor milieubescherming is dus niet tegenstrijdig met de goedkeuring van het voorstel voor een richtlijn maar vormt er een aanvulling op aangezien het noodzakelijk is dat de lidstaten en de ondernemingen de criteria kennen die de Commissie zal toepassen om te besluiten of de door de lidstaten geplande steunmaatregelen al dan niet verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. Deze criteria moeten uiteraard in overeenstemming zijn met de inhoud en het uiteindelijke doel van het voorstel voor een richtlijn van 10 mei 2000. De toepassing ervan mag voornoemd voorstel bijgevolg niet minder effectief maken.

(1) COM(2000) 279 def.