Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1497/00 van Mathieu Grosch (PPE-DE) aan de Commissie. Overeenkomst EU-Zwitserland en gevolgen van de vierde motorvoertuigenrichtlijn voor deze overeenkomst.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1497/00 van Mathieu Grosch (PPE-DE) aan de Commissie. Overeenkomst EU-Zwitserland en gevolgen van de vierde motorvoertuigenrichtlijn voor deze overeenkomst.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1497/00

van Mathieu Grosch (PPE-DE) aan de Commissie

(4 mei 2000)

Betreft: Overeenkomst EU-Zwitserland en gevolgen van de vierde motorvoertuigenrichtlijn voor deze overeenkomst

In de zevende sectoriële overeenkomst die de Europese Unie met Zwitserland zal aangaan, worden verregaande regelingen op het gebied van het vervoer en het vrije verkeer van personen getroffen.

Tevens wordt binnenkort in de derde lezing het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen en tot wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG(1) en 92/49/EEG(2) (vierde richtlijn inzake de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen) aangenomen.

Het compromisvoorstel van de Raad en het Europees Parlement behelst uitbreiding van het toepassingsgebied van deze richtlijn tot derde landen waarvan het nationaal verzekeringsbureau deelneemt aan het systeem van de groene kaart.

1. Kan de Commissie meedelen of zij bereid is de definitieve of (voorlopige) inhoud van de richtlijn te betrekken bij de onderhandelingen met Zwitserland over de left overs van de zevende overeenkomst en zo het toepassingsgebied van deze richtlijn ook tot Zwitserland uit te breiden, waarvan het verzekeringsbureau deelneemt aan dit groenekaartstelsel?

2. Hoe zou de procedure betreffende tenuitvoerlegging van deze richtlijn met Zwitserland er anders uitzien?

(1) PB L 228 van 16.8.1973, blz. 3.

(2) PB L 228 van 11.8.1992, blz. 1.

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(16 juni 2000)

De Commissie is verheugd dat Richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG van de Raad (Vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering)(1) op 16 mei 2000 officieel is goedgekeurd. Deze richtlijn beoogt de verbetering van de huidige regeling van schadevergoedingen voor personen die tijdens een tijdelijk verblijf in een andere lidstaat dan die waar zij wonen, schade hebben geleden door een motorrijtuig dat ingeschreven en verzekerd is in een andere lidstaat dan die waar zij wonen. De doelstelling van de richtlijn is het vullen van een leemte in de bestaande wetgeving door het bieden van een snelle en pragmatische manier waarop de verzekeraar van de verantwoordelijke partij de geschade persoon kan vergoeden indien hier geen juridische betwisting over bestaat; zo worden doorreizende bestuurders die een ongeval hebben, beschermd.

Deze nieuwe bepalingen zullen niet enkel van toepassing zijn op ongevallen in een andere lidstaat, maar ook op ongevallen in een derde land dat valt onder het Groenekaartsysteem, met inbegrip van Zwitserland, waarbij twee onderdanen uit de Gemeenschap betrokken zijn.

Na de verschijning van de richtlijn in het Publicatieblad zullen de lidstaten over 24 maanden beschikken om deze om te zetten in hun eigen wetgeving.

Bovendien dient erop te worden gewezen dat de overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland met betrekking tot schadeverzekering enkel betrekking heeft op de vrijheid van vestiging van schadeverzekeringsbedrijven en niet op de motorrijtuigenverzekering. Toch kan niet worden uitgesloten dat het gemengde comité waarin de overeenkomst heeft voorzien, de kwestie behandelt van de eventuele toepassing door Zwitserland van de bepalingen van de vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering.

(1) Nog niet gepubliceerd.