Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1609/00 van Elspeth Attwooll (ELDR) aan de Commissie. Microkredieten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1609/00 van Elspeth Attwooll (ELDR) aan de Commissie. Microkredieten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1609/00

van Elspeth Attwooll (ELDR) aan de Commissie

(29 mei 2000)

Betreft: Microkredieten

Commissaris Nielson heeft zich ertoe verbonden het accent te leggen op beleidsmaatregelen op het gebied van microkredieten. Kan de Commissie uiteenzetten wat er op dit terrein is ondernomen sinds de nieuwe Commissie van start is gegaan?

Hoe zorgt de Commissie ervoor dat aanvragen voor de financiering van microkredieten snel en efficiënt worden verwerkt?

Gecombineerd Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1547/00 en E-1609/00

(12 juli 2000)

De Gemeenschap is met betrekking tot financieringen op dit gebied zeer actief. In een vorig jaar uitgevoerde studie werd geraamd dat 214 miljoen werd vastgelegd voor projecten welke betrekking hadden op microfinancieringen met inbegrip van maatregelen uitgevoerd door niet-gouvernementele organisaties (NGO's) in de periode 1995-1999. Dit is evenwel een raming. Er zou een aanzienlijk hoger bedrag mee gemoeid kunnen zijn, omdat microkrediet een geïntegreerd deel uitmaakt van een groot aantal uiteenlopende activiteiten, en vooral van plattelandsontwikkelingsprojecten en op vrouwen gerichte activiteiten. Wat de eigenlijke uitgaven op jaarbasis betreft, is de Commissie helaas op dit ogenblik niet in staat een precies cijfer mede te delen.

De aanpak van de Commissie wordt op dit ogenblik opnieuw bekeken. Uitgaande van de evaluaties van microkredietmaatregelen is de Commissie begonnen met een herziening van haar beleid. Aanleiding daartoe was de in de donorgemeenschap aan de gang zijnde gesprekken over de zogenaamde microkredietrevolutie. De Commissie heeft in 1998 aan de Raad en het Europees Parlement een mededeling betreffende microkrediet en armoedebestrijding(1) gezonden en methodologische richtsnoeren bekendgemaakt.

Het nieuwe beleid omvat meer geïntegreerde en duurzame oplossingen voor de verschillende financiële behoeften van de meerderheid van de bevolking, en niet uitsluitend de in de vroegere microkredietprogramma's benadrukte kredietdimensie. De ééndimensionale aanpak was in het verleden dikwijls aanleiding tot ondoeltreffende steunmaatregelen, marktdistorties en het ontstaan van nog meer schuldplichtigheid, zonder dat op het gebied van de armoedebestrijding noemenswaardige of duurzame resultaten werden geboekt. In het kader van deze nieuwe aanpak dient speciale aandacht te worden besteed aan steun voor de uitbreiding van de beroepsbekwaamheid en institutionele capaciteit van de microkrediet verstrekkende instellingen en de zich op dit ogenblik met microfinancieringen bezighoudende NGO's.

Ten slotte wordt verwacht dat het door de Commissie op 16 mei goedgekeurde pakket van algemene hervormingen voor het beheer van de hulp aan derde landen een gunstige invloed zal hebben op de doeltreffendheid en het vlotte verloop van de uitvoering van financieringsbesluiten met inbegrip van die betreffende microkrediet.

(1) COM(98) 527 def.