Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1830/00 van Giorgio Lisi (PPE-DE) aan de Raad. Standpunt van de Raad inzake de problemen rond de verzending van accijnsplichtige alcohol.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1830/00 van Giorgio Lisi (PPE-DE) aan de Raad. Standpunt van de Raad inzake de problemen rond de verzending van accijnsplichtige alcohol.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1830/00

van Giorgio Lisi (PPE-DE) aan de Raad

(5 juni 2000)

Betreft: Standpunt van de Raad inzake de problemen rond de verzending van accijnsplichtige alcohol

Deze vraag werd omgezet in de mondelinge vraag H-0876/00.

Antwoord

(20 november 2000)

1. De Raad herinnert de Geachte Afgevaardigde aan de conclusies die hij tijdens zijn zitting van 19 mei 1998 heeft aangenomen met betrekking tot fraude met alcohol en tabak. Daarin benadrukte hij dat de lidstaten en de Commissie de fraude op het gebied van accijnzen op alcohol- en tabaksproducten moeten aanpakken. Hij onderschreef eveneens de samenvatting van het verslag van de Groep op hoog niveau over fraude op het gebied van alcohol en tabak. Ten slotte onderstreepte hij, in afwachting van het resultaat van een haalbaarheidsstudie die door de Commissie was voorgesteld, het belang van een geautomatiseerd controlesysteem als langetermijndoelstelling, en verbond hij zich ertoe intussen te werken aan een snelle invoering van een doeltreffend systeem voor vroegtijdige waarschuwing dat op selectieve basis moet opereren. Sedertdien heeft de Commissie zich in die zin beziggehouden met deze onderwerpen; de Raad verzoekt de Geachte Afgevaardigde dan ook zich rechtstreeks tot deze instelling te wenden om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken met betrekking tot bovengenoemde maatregelen.

2. In algemene zin zijn de huidige situatie inzake fraude op het gebied van directe en indirecte belastingen alsmede de mogelijkheid om de administratieve samenwerking terzake te versterken, besproken tijdens de zitting van de Raad (Ecofin) van 5 juni 2000.

Bij die gelegenheid is de Raad het verslag voorgelegd van de ad hoc Groep belastingfraude, die op 8 september 1999 door het Coreper is ingesteld. Uit het verslag blijkt dat belastingontduiking binnen de Gemeenschap een verontrustend niveau aanneemt. Alle lidstaten hebben hun wil bevestigd om zowel op nationaal niveau als in hun onderlinge betrekkingen de fraudebestrijding op te voeren. De Raad heeft de Commissie verzocht zo spoedig mogelijk voorstellen in te dienen op basis van alle aanbevelingen die tijdens de besprekingen van de ad hoc Groep eenparig werden goedgekeurd. Een en ander heeft ook betrekking op de maatregelen die genomen zouden kunnen worden om de specifieke problemen op het gebied van accijnsfraude op te lossen.