Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1948/00 van Antonio Tajani (PPE-DE) aan de Commissie. Teruggave van onroerend goed dat is onteigend door het communistische bewind in Joegoslavië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1948/00 van Antonio Tajani (PPE-DE) aan de Commissie. Teruggave van onroerend goed dat is onteigend door het communistische bewind in Joegoslavië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1948/00

van Antonio Tajani (PPE-DE) aan de Commissie

(7 juni 2000)

Betreft: Teruggave van onroerend goed dat is onteigend door het communistische bewind in Joegoslavië

De Sloveense wetgeving voorziet in de teruggave aan de wettige eigenaars of hun erfgenamen van onroerend goed dat door het communistische bewind is onteigend.

Op grond van deze wetgeving komen uitsluitend personen die ten tijde van de onteigening Joegoslavisch staatsburger waren voor teruggave in aanmerking.

Personen die toentertijd niet in het bezit waren van het Joegoslavische staatsburgerschap, met andere woorden Italiaanse staatsburgers en onderdanen van andere EU-lidstaten, komen hiervoor dus niet in aanmerking.

Deze objectieve discriminatie bij de erkenning van het recht op teruggave van onteigende goederen al naar gelang het staatsburgerschap lijkt duidelijk in strijd met de algemene beginselen van het internationale recht en ook met de Gemeenschapswetgeving, waarin het subjectieve recht is vastgelegd om bij de uitoefening van het erfrecht niet gediscrimineerd te worden op grond van het staatsburgerschap.

Kan de Commissie mededelen:

- of bij de toetredingsonderhandelingen tussen de Gemeenschap en de Republiek Slovenië als voorwaarde wordt gesteld dat elke discriminatie jegens Europese burgers bij de teruggave in natura of in een gelijkwaardige vorm van onroerend goed dat door het communistische bewind in Joegoslavië is onteigend, uit het Sloveense rechtsstelsel wordt verwijderd?

- Zo ja, in welk stadium bevinden zich de onderhandelingen over deze kwestie?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(4 juli 2000)

De toetredingsonderhandelingen hebben betrekking op alle gebieden van het communautair recht en beleid, d.w.z. het acquis, dat elke kandidaat tegen de toetreding tot de Unie moet hebben overgenomen en integraal ten uitvoer hebben gelegd. De teruggave van onroerend goed valt niet onder het acquis en deze kwestie is momenteel niet aan de orde tijdens de toetredingsonderhandelingen.

De Commissie volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de teruggave van onroerend goed in het kader van haar bilaterale betrekkingen met Slovenië. Deze kwestie is onlangs aan de orde gesteld op de laatste bijeenkomst van de Associatieraad Gemeenschap-Slovenië die op 14 juni 2000 in Luxemburg heeft plaatsgehad en waarop de Commissie Slovenië heeft aanbevolen de teruggave van onroerend goed te bespoedigen en duidelijkheid te brengen in de wettelijke situatie op dit gebied.