Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2006/00 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie. Oneigenlijk gebruik van communautaire steun voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij door de Generalitat van Valencia.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2006/00 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie. Oneigenlijk gebruik van communautaire steun voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij door de Generalitat van Valencia.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2006/00

van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie

(16 juni 2000)

Betreft: Oneigenlijk gebruik van communautaire steun voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij door de Generalitat van Valencia

Op 21 juni 1996 vaardigde de regionale regering van Valencia een besluit uit tot oprichting van het Bureau van Valencia voor de informatiemaatschappij (OVSI) dat onder meer werd belast met de coördinatie en het toezicht op de uitvoering van het project inzake de integratie van de autonome regio Valencia in de informatiemaatschappij op de wijze die wordt omschreven in het memorandum dat op 28 november 1994 in Brussel werd ondertekend.

Sinds de oprichting is het OVSI in politieke, economische en sociale kringen in opspraak geraakt aangezien het niet nauwkeurig de taken vervulde waarvoor het werd opgericht. Het gevolg hiervan is dat een minister wegens een vermeend ambtsmisdrijf werd ontslagen en dat verenigingen van winkeliers werden beschuldigd van oneerlijke concurrentie in het kader van het plan renove van het programma Infoville (eveneens afhankelijk van het kaderprogramma voor telecommunicatie van de Generalitat).

Is de Commissie van deze zaken op de hoogte?

Kan de Commissie mededelingen doen over de aard en de omvang van de communautaire steun die de Generalitat voor de stichting OVSI ontvangt en over het programma Infoville (of elk van de programma's die afhankelijk zijn van het Infocentrum van de Generalitat), met name in verband met de posten B5-330 en B5-331 betreffende de informatiemaatschappij?

Is de Commissie voornemens een onderzoek in te stellen om na te gaan of de Generalitat de communautaire steun op de juiste wijze besteedt en in overeenstemming met de doelstellingen inzake de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in de autonome regio Valencia waarvoor deze steun werd toegekend?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(28 juli 2000)

De door het geachte parlementslid verstrekte informatie was de Commissie nog niet bekend.

Op 8 juli 1998 ontving de Commissie van de OVSI een officiële steunaanvraag voor een bedrag van 10 000 op een totaal budget van 60 000. Doel was steun te verlenen voor de organisatie van een tweede zomercursus over regionaal beleid, de informatiemaatschappij en telecommunicatie, die van 21 tot en met 24 september 1998 in Alicante zou plaatsvinden.

Het voorgestelde project werd conform de doelstellingen van het ISAC-werkprogramma (Information Society Activity Centre) bevonden, en na een beoordeling door ISAC/IS2 werd besloten steun toe te kennen in het kader van begrotingslijn B5-331. De betalingen werden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften, en het eindrapport en het financieel overzicht lieten duidelijk zien dat de toegekende middelen inderdaad waren gebruikt voor de organisatie van de in de aanvraag beschreven activiteiten.

Het door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gesteunde operationeel programma 1994-1999 voor de regio Valencia bevatte een steunmaatregel ten behoeve van de informatiemaatschappij. De OVSI was één van de potentiële begunstigden van deze maatregel. Aangezien de Commissie echter, behalve bij grote investeringen, niet betrokken is bij de selectie van individuele projecten voor bijstand uit de Structuurfondsen, zijn haar geen details bekend over de besteding van aan de OVSI toegekende middelen.

De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten gevraagd haar de nodige informatie te bezorgen.