Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2114/00 van Luis Berenguer Fuster (PSE) aan de Commissie. Gevolgen van de overheidssteun aan de Spaanse elektriciteitsbedrijven: daadwerkelijke concurrentie op de elektriciteitsproductiemarkt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2114/00 van Luis Berenguer Fuster (PSE) aan de Commissie. Gevolgen van de overheidssteun aan de Spaanse elektriciteitsbedrijven: daadwerkelijke concurrentie op de elektriciteitsproductiemarkt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2114/00

van Luis Berenguer Fuster (PSE) aan de Commissie

(30 juni 2000)

Betreft: Gevolgen van de overheidssteun aan de Spaanse elektriciteitsbedrijven: daadwerkelijke concurrentie op de elektriciteitsproductiemarkt

De Spaanse kartelrechtbank heeft in zijn verslag over de fusie tussen Unión Fenosa en Hidrocantábrico gesteld dat het CTC-systeem dat Spanje wil toepassen, en dat de omzetting van CTC's door de overdracht ervan aan derden mogelijk maakt, de huidige tendens om de groothandelsprijzen in toom te houden tenietdoet.

Is de Commissie niet van oordeel dat de omzetting van de CTC's, die de feitelijke erkenning van een vast CTC-bedrag inhoudt, zonder dat rekening wordt gehouden met toekomstige marktvariabelen, controle op de groothandelsprijzen onmogelijk maakt?

De Spaanse instantie die moet toezien op de naleving van de mededingingsregels erkent dat er op de Spaanse elektriciteitsproductiemarkt geen echte concurrentie bestaat. Is de Commissie niet van mening dat de omzetting van de CTC's impliceert dat men het enige mechanisme dat controle op de invloed van de bedrijven op de groothandelsprijzen in de elektriciteitssector mogelijk maakt, prijsgeeft?

Is de Commissie niet van oordeel dat de omzetting van de CTC's waarin in het Spaanse systeem is voorzien tot gevolg zal hebben dat daadwerkelijke concurrentie op de elektriciteitsmarkt onmogelijk wordt?

Wat vindt de Commissie van de door de Spaanse kartelrechtbank geconstateerde stijging van de groothandelsprijzen met 20 % in de eerste vier maanden van dit jaar?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(8 september 2000)

De drie eerste vragen die door het geachte parlementslid zijn gesteld betreffen de omzetting of de mogelijkheid om CTC-compensaties (kosten van de overgang naar concurrentie) te innen.

Deze mogelijkheid maakt deel uit van de maatregelen waarin in de Spaanse wet op de elektriciteitssector is voorzien. Die maatregelen worden momenteel getoetst aan de bepalingen van het EG-Verdrag inzake staatssteun. Zolang de Commissie geen besluit heeft genomen in dit dossier lijkt het voorbarig een uitspraak te doen over één van die maatregelen.

Wat de vierde vraag betreft die door het geachte parlementslid is gesteld, kan de Commissie aan de hand van de gegevens waarover zij beschikt, niet bevestigen dat het niveau van de prijzen op de Spaanse elektriciteitsmarkt uitsluitend wordt bepaald door het bestaan van de CTC's. Zij kan zich nog minder uitspreken over hun eventuele omzetting die voor het ogenblik nog niet heeft plaatsgevonden.