Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2283/00 van Jens-Peter Bonde (EDD) aan de Commissie. Rechtszekerheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2283/00 van Jens-Peter Bonde (EDD) aan de Commissie. Rechtszekerheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2283/00

van Jens-Peter Bonde (EDD) aan de Commissie

(29 juni 2000)

Betreft: Rechtszekerheid

Heeft de Commissie haar verontschuldigingen aangeboden aan het Volkscentrum voor duurzame energie van Noordwest Jutland, aangezien de Deense landsadvocaat heeft vastgesteld dat er geen grond bestaat voor een strafproces wegens fraude met EU-fondsen?

Is de Commissie bereid OLAF er nadrukkelijk op te wijzen dat men onschuldig moet worden geacht totdat er een procedure is aangespannen of vonnis is gewezen?

Is de Commissie van mening dat het bijdraagt tot de rechtszekerheid als de intrekking van een aanklacht door de landsadvocaat wordt gevolgd door een civiele procedure, met het gevolg dat het Volkscentrum voor duurzame energie van Noordwest Jutland na drie jaar in onzekerheid te hebben verkeerd opnieuw in onzekerheid komt?

Antwoord van mevrouw Schreyer namens de Commissie

(8 september 2000)

Het besluit om na het onderzoek van het Europees Bureau voor fraudebestrijding geen strafvervolging in te stellen valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de gerechtelijke autoriteiten; het Bureau en de Commissie hebben daar geen enkele zeggenschap over. De Commissie ziet dan ook geen reden haar excuses aan te bieden.

In het Gemeenschapsrecht worden de belangrijke grondbeginselen erkend en in de regelingen in verband met de oprichting van het Bureau(1) is met name bepaald dat bij de onderzoeken van het Bureau het Verdrag moet worden nageleefd en de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in acht moeten worden genomen. Door de aard van de werkzaamheden (administratieve onderzoeken) kan het Bureau, dat geen strafrechtelijke bevoegdheden heeft, het beginsel van het vermoeden van onschuld niet schenden.

Civiele procedures ter terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen worden ingeleid overeenkomstig de contractuele bepalingen of de desbetreffende regelgeving. Dergelijke procedures staan los van een eventuele strafrechtelijke vervolging, hoewel zij daarmee zo nodig kunnen worden gecombineerd.

In dit geval heeft de Commissie het specifieke contract met Folkecenter opgezegd en eist zij de terugbetaling van al het geld dat in het kader van dit contract is betaald sinds de zomer van 1997.

(1) Zie Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), PB L 136 van 31.5.1999.