Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2354/00 van Mario Mauro (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE) en Antonio Tajani (PPE-DE) aan de Raad. Schending van het beginsel van niet-discriminatie en mededinging in verband met de situatie van de docenten van particuliere scholen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2354/00 van Mario Mauro (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE) en Antonio Tajani (PPE-DE) aan de Raad. Schending van het beginsel van niet-discriminatie en mededinging in verband met de situatie van de docenten van particuliere scholen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2354/00

van Mario Mauro (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE) en Antonio Tajani (PPE-DE) aan de Raad

(24 juli 2000)

Betreft: Schending van het beginsel van niet-discriminatie en mededinging in verband met de situatie van de docenten van particuliere scholen

Nog steeds is bij de Italiaanse particuliere scholen sprake van duidelijke verschillen en discriminatie, wat strijdig is met de geest van de Italiaanse grondwet en de Europese mededingingswetgeving, zoals uit de hieronder beschreven situatie op een hoger plan blijkt.

Deze vraag heeft beslist niet de bedoeling artikel 126 van het EG-Verdrag te doorkruisen: het gaat niet om de organisatie van schoolsystemen, maar om schending van het arbeidsrecht door discriminatie tussen het docentencorps van openbare scholen en van particuliere scholen.

1. In Italië hebben docenten van particuliere scholen toegang tot een speciaal vergelijkend examen ter verkrijging van de leraarsbevoegdheid waarop bij uitzondering de diensttijd voor de helft wordt erkend: het puntentotaal bestaat zowel uit de examenbeoordeling als uit de helft van de geleverde dienst. Waarom komt deze dienst dan bij de vaststelling van de permanente rangorde weer te vervallen?

2. Kan de Raad uitleggen waarom het Italiaanse Ministerie van Onderwijs docenten van de particuliere scholen niet toestaat om stelselmatig deel te nemen aan de vergelijkende examens op grondslag van schriftelijke bewijsstukken daar de vervulde diensttijd niet wordt erkend?

3. Waarom wordt de diensttijd vervuld op particuliere scholen voor de helft meegerekend in de provinciale rangorde voor vervangers (waarom niet voor 1/3 of 2/3? Werkt een docent op deze scholen soms maar de helft?).

4. Waarom krijgt een docent van een particuliere school met het slagen voor het gewone examen geen punten toegekend voor het gegeven onderwijs?

Antwoord

(7 november 2000)

De vraag van de Geachte Afgevaardigde heeft betrekking op een binnenlandse situatie in Italië waarvoor de Raad niet bevoegd is. Mocht het zo zijn dat een lidstaat niet heeft voldaan aan een verdragsrechtelijke verplichting, dan moet de Commissie krachtens de artikelen 211 en 226 van het EG-Verdrag toezien op de toepassing van de bepalingen van het Verdrag alsmede van de bepalingen die de instellingen krachtens het Verdrag vaststellen.