Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2455/00 van John McCartin (PPE-DE) aan de Commissie. Autoprijzen in Ierland en de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2455/00 van John McCartin (PPE-DE) aan de Commissie. Autoprijzen in Ierland en de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2455/00

van John McCartin (PPE-DE) aan de Commissie

(24 juli 2000)

Betreft: Autoprijzen in Ierland en de Europese Unie

Is het de Commissie bekend hoe buitensporig hoog de prijzen van motorvoertuigen in Ierland zijn in vergelijking met andere lidstaten van de Europese Unie en kan zij mededelen in hoeverre dit prijsverschil is toe te schrijven aan belastingen, respectievelijk het ontbreken van mededinging op de markt?

Antwoord van de heer Monti Namens de Commissie

(13 september 2000)

Volgens artikel 11 van de huidige groepsvrijstellingsverordening Verordening (EG) nr. 1475/95 van de Commissie van 28 juni 1995 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen(1) zal de Commissie op geregelde tijdstippen de toepassing van deze verordening bezien, met name wat betreft de prijsverschillen tussen de lidstaten en de kwaliteit van de dienstverlening aan de eindgebruiker. Hiertoe onderzoekt de Commissie sedert 1993 in haar tweejaarlijkse verslag over de autoprijzen de desbetreffende prijsverschillen in de Gemeenschap. Voorts moet de Commissie, volgens datzelfde artikel 11, uiterlijk op 31 december 2000 een evaluatieverslag over deze verordening opstellen. In dat verslag zal de Commissie de verschillende factoren analyseren die tot deze verschillen in autoprijzen leiden.

In tegenstelling tot hetgeen het geachte parlementslid heeft opgemerkt, blijkt uit de regelmatige verslagen van de Commissie over de autoprijzen niet dat in vergelijking met andere lidstaten de autoprijzen exclusief belastingen in Ierland bijzonder hoog zijn, bepaalde modellen niet te na gesproken. De

Commissie heeft in dit verband(2) vastgesteld dat in lidstaten met hoge belastingen op de aankoop van auto's (zoals Ierland) de prijzen exclusief belastingen betrekkelijk laag liggen. Wat de prijzen na belasting betreft, dient te worden aangetekend dat de belasting op de aankoop van auto's nog steeds onder de bevoegdheid van de lidstaten valt, aangezien zij deze kwestie tot dusver hebben uitgesloten van de communautaire maatregelen op het gebied van de harmonisatie van de belastingen in de interne markt.

(1) PB L 145 van 29.6.1995.

(2) Zie bijvoorbeeld het meest recente persbericht IP/00/781 van 13 juli 2000.