Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2474/00 van Pasqualina Napoletano (PSE) aan de Commissie. Financiering van de universele dienst.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2474/00 van Pasqualina Napoletano (PSE) aan de Commissie. Financiering van de universele dienst.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2474/00

van Pasqualina Napoletano (PSE) aan de Commissie

(13 juli 2000)

Betreft: Financiering van de universele dienst

De Commissie (Directoraat-generaal mededinging) heeft tegen de Italiaanse staat een overtredingprocedure ingeleid in verband met het wetsbesluit inzake de omzetting van de posterijenrichtlijn van 1997, met name sommige categorieën van postdiensten die worden geacht van de traditionele diensten te zijn gescheiden.

Indien deze diensten als niet-universeel worden beschouwd en zij dus niet in aanmerking komen, dan zou dit betekenen dat de verlener van de universele dienst alleen diensten worden toegewezen met een structureel tekort, met name alleen bestellingactiviteiten die worden gekenmerkt door geringe volumes en hoge unitaire kosten.

De diensten waarop de overtredingprocedure betrekking heeft vertegenwoordigen in totaal meer dan 80 % van de omzet van het exclusief aan de Italiaanse Posterijen N.V. toegewezen gebied voor de handhaving van de universele postdienst. Heeft de Commissie de gevolgen van deze procedure nagegaan voor het economische en financiële evenwicht van de verlener van de universele dienst en dus voor de kwaliteit van de postdienst op het gehele Italiaanse grondgebied en de werkgelegenheid bij de Italiaanse Posterijen N.V.?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(21 september 2000)

Voor de algemene context van de inbreukprocedures die door de Commissie tegen Italië zijn ingeleid, verwijst de Commissie het geachte parlementslid naar het antwoord op schriftelijke vraag P-2132/00 van de heer Nobilia(1).

De diensten waarop de procedures betrekking hebben maken in geen enkele lidstaat deel uit van de universele dienst of de voorbehouden diensten. De bijzondere diensten waarop de procedures betrekking hebben, behelzen specifieke karakteristieken met toegevoegde waarde en maken geen deel uit van de universele dienst in de zin van de posterijenrichtlijn van 1997. Overeenkomstig deze richtlijn(2) kunnen diensten die geen deel uitmaken van de universele dienst niet aan de leveranciers van de universele dienst worden voorbehouden. De procedures tegen Italië zijn derhalve niet gericht op de liberalisering van deze diensten maar bedoeld om de mededingingssituatie die in Italië bestond vóór de inwerkingtreding van Besluit nr. 261/99, te handhaven. Overeenkomstig de posterijenrichtlijn maken de bijzondere diensten met toegevoegde waarde ook in geen enkele andere lidstaat deel uit van de universele dienst.

Bovendien zullen de activiteiten van de particuliere operatoren beperkt blijven tot de diensten met toegevoegde waarde waarop de procedures betrekking hebben. Aangezien de meeste briefpostdiensten standaarddiensten zijn en zullen blijven, zal het aandeel van de briefpostdiensten met toegevoegde waarde waarop de procedures van de Commissie betrekking hebben gering zijn in vergelijking met het totale volume van de briefpost dat tot het monopolie blijft behoren. De procedures van de Commissie zullen derhalve geen invloed hebben op het financiële evenwicht bij de Italiaanse posterijen.

(1) Zie blz. 155.

(2) Richtlijn 97/67/EG van het Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst, PB L 15 van 21.1.1998, overweging 21: Overwegende dat de nieuwe diensten (die sterk verschillen van de conventionele diensten) en de uitwisseling van documenten geen deel uitmaken van de universele dienst, zodat er geen redenen zijn om deze diensten aan de leveranciers van de universele dienst voor te behouden..