Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2561/00 van Theodorus Bouwman (Verts/ALE) aan de Commissie. Gevolgen voor het milieu van een toename in goederentransport door e-commerce.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2561/00 van Theodorus Bouwman (Verts/ALE) aan de Commissie. Gevolgen voor het milieu van een toename in goederentransport door e-commerce.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2561/00

van Theodorus Bouwman (Verts/ALE) aan de Commissie

(25 juli 2000)

Betreft: Gevolgen voor het milieu van een toename in goederentransport door e-commerce

Onlangs heeft de Nederlandse ondernemersorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg (Transport en Logistiek Nederland) het rapport Nieuwe wijn in oude zakken gepubliceerd. Uit onderzoek blijkt dat e-commerce zorgt voor 17 % extra groei van het goederenvervoer in Nederland in 2005. Deze groei komt bovenop de al verwachte groei van 21 % en is vooral het gevolg van het toenemende gebruik van bestelwagens en kleine bussen in plaats van grote vrachtwagens.

1. Is het bovenstaande onderzoek bij de Commissie bekend? Heeft de Commissie onderzoek gedaan naar de gevolgen van e-commerce voor het goederentransport op Europees niveau?

2. Is de Commissie het met mij eens dat de te verwachten extra groei van het wegtransport (extra geluid, luchtvervuiling, klimaatverandering) door e-commerce op gespannen voet staat met het streven naar een (op milieugebied) duurzame transportsector in de Unie, mede gezien het feit dat het aandeel van de relatief meer milieubelastende bestelwagens toeneemt?

3. In Nederland voert de overheid een beleid van transportpreventie, gericht op het voorkomen van transport. Is het beleid van de Commissie, gericht op het faciliteren en stimuleren van e-commerce, niet strijdig met dit Nederlandse beleid?

4. Is de Commissie van plan om initiatieven te ontplooien om de spanning tussen de doelstellingen ten aanzien van e-commerce enerzijds en transportpreventie anderzijds op te heffen?

5. Zo ja, op welke termijn kunnen we hiertoe van de Commissie voorstellen verwachten?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(26 september 2000)

De Commissie is op de hoogte van de door het geachte parlementslid genoemde studie evenals van een aantal andere studies over hetzelfde onderwerp. Jammer genoeg bieden de resultaten van de diverse studies geen samenhangend toekomstbeeld. De Commissie steunt het onderzoek via het vijfde kaderprogramma. Een aantal resultaten van het vierde kaderprogramma zijn immers reeds beschikbaar. Zij wijzen op de mogelijkheid om de efficiëntie van logistieke operaties te verbeteren en de milieubelasting terug te dringen.

Er worden ook nieuwe leveringswijzen voor online-verkoop ontwikkeld, zoals ophaalpunten, die de logistieke efficiëntie moeten verbeteren. In het algemeen zal een verbeterd logistiek beheer ook leiden tot ontwikkelingen zoals de gezamenlijke levering van goederen die van verschillende bronnen afkomstig zijn. Daardoor zullen de logistieke kosten dalen. Bovendien zal de verschuiving naar immateriële producten (die rechtstreeks online kunnen worden geleverd) de behoefte aan fysiek transport doen afnemen.

Hoewel elektronische handel momenteel een erkende handelspraktijk wordt, bevindt hij zich nog in een vroege ontwikkelingsfase. Het is mogelijk dat de elektronische handel tot een verhoogd gebruik van lichte bestelwagens leidt, maar als de trend naar een groepering van de leveringen in het kader van elektronische handel zich doorzet, zal dit misschien niet het geval zijn. Als de elektronische handel in de brede context van elektronische transacties wordt bekeken, zijn de voor- en nadelen op het gebied van de groei van het vervoer nog niet bekend.

De Commissie controleert de vooruitgang van de elektronische handel, zowel wat het vervoer als de zakelijke aspecten betreft. Op dit ogenblik kan de Commissie nog geen conclusies trekken over het toekomstige effect van de elektronische handel op het vervoer.

De Commissie bereidt een Witboek over een gemeenschappelijk vervoerbeleid voor waarin deze kwesties binnen het kader van de herziening van het algemene vervoerbeleid worden onderzocht.