Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2870/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Spaanse luchthavenmodel.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2870/00 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Spaanse luchthavenmodel.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2870/00

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(14 september 2000)

Betreft: Spaanse luchthavenmodel

De Spaanse minister van Opbouw gaf vorige maand te kennen dat de Spaanse regering voornemens is een Spaans luchthavenconcept te ontwikkelen. Welke rol denkt de Commissie hierbij te spelen, gezien het gevaar van een dergelijk model dat is gebaseerd op een belemmering van de europeanisering en op centralisering van de luchthavens in het land als tegenwicht tegen de decentralisering en de ontwikkeling van één Europees luchtruim, zoals bevorderd door de Europese Unie, en gelet op de mogelijkheid dat steun uit het Cohesiefonds zal worden gebruikt voor de tenuitvoerlegging van dit beleid?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(20 oktober 2000)

Beslissingen over het beleid ten aanzien van de ontwikkeling van luchthavens vallen onder de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten. De Commissie en de Gemeenschap hebben geen rol te spelen op dit niveau van het besluitvormingsproces.

Indien de Spaanse autoriteiten communautaire steun voor een luchthavenproject vragen, moet de Commissie deze aanvraag op basis van de relevante voorschriften en procedures voor het gebruik van communautaire middelen beoordelen. Wat het Trans-Europese vervoersnet (TEN-T) betreft, zijn deze regels vastgesteld bij Beschikking nr. 1692/96/EG van het Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnet(1) en bij Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van bijstand op het gebied van Trans-Europese netwerken(2).

(1) PB L 228 van 9.9.1996.

(2) PB L 228 van 23.9.1995.